KORDÍK, P. VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – RUDOLFOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Na prvním místě je třeba ocenit dlouhodobý přístup studenta ke své práci v magisterském modulu. Celou dobu dvou let velmi intenzivně využil k systematickému zpracovávání daného tématu. Charakteristickým znakem jeho práce byla poctivost a především zájem o studium. Výsledkem je proto mimořádně propracovaná a kvalitní koncepční studie rozvoje cenného území v centru města Rudolfov. Ovšem nejen to – finální diplomové práci předcházely předdiplomní ateliérové projekty, které spolu s diplomovou prací tvoří nedílný a velmi zajímavý celek v podobě architektonicko urbanistických studií rozvoje města Rudolfov. Otázky a náměty k obhajobě: Může student na příkladu vlastního návrhu rekonstrukce památkového objektu a dále návrhu nové architektonické struktury v řešeném území definovat svůj postoj k otázce kontextu s prostředím v architektonické tvorbě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Přístup studenta považuji za naprosto profesionální, zodpovědný a to nejen po dobu zpracovávání diplomového projektu, ale po celou dobu studia v magisterském modulu.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Z předložené práce je zřejmé, že se autor svého úkolu zhostil se ctí a na profesionální úrovni. Podařilo se mu tak beze zbytku naplnit cíl práce, který si sám stanovil, a to z nevyužitého prostoru bývalých kasáren vytvořit místo, které bude přínosem pro budoucí rozvoj města Rudolfov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je čisté, funkční, přitom nápadité, nesoucí jasné znaky tvůrčího přístupu autora. Navíc velmi přehledně a propracovaně prezentované. Kvalitně zpracovaná je také analytická fáze projektu, přehledně seznamující s historií území, jeho potenciálem i současnými problémy.
Architektonické řešení A Nabízí nový život objektům i areálu, které tvoří nedílnou součást centrální zóny města. Nepostrádá odvahu vstoupit do řešení novodobými principy, což například prezentují vizualizace interiérů. Přitom přináší architektonické formy úměrné charakteru prostředí a vesměs velmi kultivované.
Provozní řešení A Také po stránce provozně dispozičního řešení se zde nabízí koncept velmi promyšlený, logický a plně funkční. Je rozhodně přínosem, že finálnímu konceptu nově nabízených funkcí předchází rozsáhlé studie současných problémů, deficitů a potřeb obce.
Technicko konstrukční řešení A Nelze než konstatovat, že rovněž z tohoto pohledu je práce na poměry běžných architektonických studií velmi podrobně promyšlená a propracovaná. Je sympatické, že se autor nebojí nabýdnout také v prostorách historického objektu nová, moderní konstrukčně materiálová řešení – rozumí se samo sebou, že citlivě a uváženě.
Formální úroveň A Po stránce grafické a adjustační se jedná o nadstandardně vybavený projekt, velmi výpravný, naprosto profesionální.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 83115