STEHLÍK, M. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Diplomovou práci Michala Stehlíka hodnotím jako zcela výjimečnou, dokladující profesionální přístup, znalosti i aktivitu autora. Autor byl v průběhu zpracování aktivní a samostatný, práci doprovázel řadou koncepčních analýz i objemových modelů. Nutno také zmínit poměrně přímočarý a kontinuální vývoj projektu, od úvodních analýz, přes koncept až k výslednému dopracování práce. Zřejmě u každého projektu lze vést diskusi o jednotlivých částech řešení a klást si otázku, zda měly či mohly být navrženy jinak a lépe. Při vědomí obvyklé úrovně studentských diplomových prací však u tohoto projektu nemám dalších otázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 97 Samostatný, aktivní, profesionální, cílevědomý
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Soubor staveb a jejich časové rozfázování bude dobře realizovatelné, posluchač splnil dobře zadání, a prokázal zvládnutí základních problémů profese. Autor se v bromlematice místa dobře zorientoval, práce je přehledná, srozumitelná a graficky na velmi dobré úrovni. Předložená práce svoji kvalitou patří mezi nejzdařilejší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor se velmi prakticky zabýval řešením území a jeho plnohodnotného funkčního začlenění do území. Rozčlenil jej do několika fází, které nepostrádají logičnost a silnou míru pragmatismu. Celková urbanistická koncepce je v přiměřeném měřítku okolní zástavby, hmoty bloků jsou vhodně zvolené. Umístění radnice, jako centrálního - v mírně odsunuté pozici – prostoru, se zdá autorem patřičně odůvodněné a správné.
Architektonické řešení A Fasáda centrálně umístěného solitéru radnice je celoprosklená s použitím parapetu dle funkce v daném místě budovy. Po obvodu budovy je navržena řada hliníkových lamel, které jsou z části fixní a v omezené míře mechanicky otočné. Reagují na orientaci ke světovým stranám. V horním podlaží lamely liniově uskakují a vytvářejí tak zábradlí teras. Celkový dojem návrhu je kompaktní a zdánlivě formální řešení pláště je pozitivní.
Provozní řešení A Řešení parteru je logické, čisté s jasnými návaznostmi na jednotlivé provozy, patra a funkce. Za úvahu by stálo doplnění schodiště a výtahu k celkovému objemu a kapacitě budovy. Podrobné dispoziční řešení je s přehledem zpracované a je vidět, že se autor dobře v zadání zorientoval. Podzemní patro je, co se týče návaznosti, mírně schematizované, ale obsahuje veškeré potřebné provozní funkce.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je přes složitost půdorysu méně čitelné a jednotlivé vazby na podzemí odpovídající. Větší pozornost by si zasloužila konzultace konstrukčního detailu, jeho reálné dotažení, a technické řešení instalací. Železobetonová konstrukce sloupů s kombinací stěn je logická a jednoznačně zvolená.
Formální úroveň A Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje velmi dobrým zpracováním, je přehledná a srozumitelná. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 84565