FILA, R. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autor diplomové práce navrhuje urbanistické řešení, založené na novém dopravním uzlu s přesahem do rozvojové plochy severním směrem za Tř. Gen. Píky. Tento urbanistický koncept a šíři jeho záběru hodnotím velmi kladně, bohužel v konkrétním provedení tohoto konceptu postrádám podrobnější argumentaci k dopravnímu řešení, které je pro navrženou urbanistickou strukturu i míru využití území zřejmě zásadní. Diskutabilní se jeví také plocha veřejného parku a tedy míra využití území, zejména vzhledem k nákladům na dopravní řešení. Návrh stavby radnice je koncipován logicky v průsečíku urbanistických os, je doplněn poměrně velkorysým veřejným prostorem. Celkové architektonické řešení dokladuje určitou míru profesionality a efektivity práce autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 89 Poměrně samostatná, avšak cílevědomá a efektivní práce autora
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Přínosem této práce je především kvalitní architektonické, hmotové a dispoziční řešení. Urbanistické řešení působí z hlediska zvolené struktury formálně, ale umístění objektu radnice je logické. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - navržené urbanistické řešení členící prostor pomocí diagonál působí poněkud formálně, (je otázkou, zda-li je význam ulice Kokoškova skutečně takový, aby se výrazně promítnul v navržené urbanistické struktuře) - vymezení veřejného prostoru pro umístění objektu radnice je logické a vytváří komfortní předprostor, který může sloužit jako místo společenského setkávání - pozitivní je i zajímavé dopravní řešení a vytvoření velkorysého parku
Architektonické řešení B - jasné hmotové řešení v podobě dvou hmot – vertikály radnice a horizontály kulturního centra - řešení fasád nového objektu je plně vypovídající o funkční náplni - svými proporcemi nový objekt koresponduje okolní zástavbou
Provozní řešení B - provozní řešení je přehledné, srozumitelné a zajišťuje potřebné provozní vazby - vhodně zvolené je rozmístění jednotlivých funkcí v objektu - situování vstupu působí nelogicky v kontextu poměrně složitě konstrukčně vytvořeného prostoru pod hmotou objektu radnice
Technicko konstrukční řešení B - zvolený kombinovaný konstrukční systém je adekvátní a koresponduje s navrženým funkčním a prostorovým řešením - pozitivně lze hodnotit i energetický koncept, který počítá s využitím alternativních zdrojů energie a zpětným využitím dešťové vody
Formální úroveň A - grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je jasné, přehledné a srozumitelné - 3D prezentace velmi dobře dokumentuje zamýšlené řešení
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84560