GERHARD, V. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autor prezentuje poměrně konvenční přístup jak v urbanistickém řešení, tak i v návrhu stavby radnice, kterou definuje jako introvertní městský blok. Tato charakteristika konceptu je dobrým základem pro přiměřený a racionální návrh stavby z veřejných prostředků, základní koncept návrhu tak hodnotím výborně. Ke škodě konkrétního provedení tohoto konceptu i celkového hodnocení práce je výsledná však podoba projektu v některých částech poměrně strnulá (např. v dispozičním řešení administrativních podlaží radnice či v univerzálním konceptu fasád, které jsou marně podpořeny davem přihlížející stafáže na vizualizacích) a výsledný návrh stavby tak zřejmě nevyčerpal veškerý potenciál základního konceptu. I přes výše uvedenou charakteristiku však práci hodnotím pozitivně, zejména pro základní koncept projektu, který v reálném výkonu profese může mít šanci na realizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Obvyklý přístup ke zpracování
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Práce prověřuje schopnost autora řešit dispoziční a funkční vazby. Urbanistický koncept není ovšem zcela přesvědčivý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor podrobuje území logické analýze z hlediska historického a geografického vývoje. Při navrhování rovněž správně pracuje s urbanistickými nástroji - výšková struktura, funkční využití území, atd. Návrh však až příliš dogmaticky reaguje na stávající přilehlé uliční osy a bezprostřední okolní zástavbu. Celkový urbanistický koncept je tak rozmělněn a pozbývá svébytného urbanistického celku. Diskutabilní jsou rovněž nahodile rozmístěné čtvercové hmoty bytových domů bez jakýchkoliv vzájemných vazeb.
Architektonické řešení B Autor správně přemýšlí o začlenění radnice do okolního veřejného prostoru a propojení provozu administrativních ploch radnice s polyfunkčním parterem. Objekt a okolí radnice tak může žít nejen v úředních hodinách. Koncept uzavřenosti objektu reaguje na možnou proměnlivost okolní výstavby a vnitřními velkorysými atrii prosvětluje vnitřní dispozice administrativní plochy. Tento koncept má ovšem slabinu ve všech venkovních uniformních fasádách a v mnohoznačném parteru, ze kterého není patrná hlavní náplň budovy, tedy radnice, což znesnadňuje návštěvníkovu orientaci.
Provozní řešení B Dispoziční řešení je logické a odpovídá funkční náplni. Velká radnice je rozdělena do dvou nadzemních podlaží, což přináší velkou členitost, mnoho chodeb a nesnadnou orientaci. V 1. PP je umístěna jedna místnost pro odpad bez návaznosti například na restauraci, která své odpadové hospodářství nemá.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení je vhodné a odpovídá dispozičnímu a funkčnímu uspořádání. Fixní ocelové lamelové stínění, které je po celém obvodu budovy, by mohlo být poněkud sofistikovanější a např. pomocí systémů natáčení reagovat na tepelnou bilanci budovy. Vzhled budovy by tak mohl být proměnný a živější.
Formální úroveň B Celková grafická podoba projektu je na dobré úrovni, snad jen zvážit přemíru stafáží, jak v pohledech, tak ve vizualizacích.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 84561