KADĚRA, P. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Diplomová práce autora se vyznačovala důslednou analytickou částí a poměrně netradičním, obtížným konceptem. Na základě rozsáhlých analýz, syntézy informací a po studiu obdobných realizací zvolil autor urbanistický koncept car-free. Nutno konstatovat, že takto zvolený koncept je již ve své podstatě obtížné, nekonvenční zadání (zejména v podmínkách České republiky), a tato „car-free“ idea se tak stala základní koncepční hodnotu i úskalím projektu zároveň. Autorem navržené řešení s parkovacími objekty a solitérními stavbami bytových domů je pravděpodobně jedním z řešení, které vhodně kombinují výhody „car-free“ veřejného prostoru s neodbytnými požadavky realitního trhu a uživatelů staveb na komfortní parkování. Car free území je od stávající dopravní zátěže izolování pásem zeleně a výškových administrativních budov, jejichž logickým vyústěním je objekt radnice. Návrh stavby je proveden racionálně a logicky, což zcela přesně odpovídá přístupu autora k projektu. Zásadním pozitivem návrhu je tak přiměřenost a realizovatelnost stavby. I přes výše uvedené kladné hodnocení lze v některých částech projektu vysledovat určité kompromisy mezi konceptem a detailem řešení (např. vhodně navržená převýšená hmota vůči vertikálnímu jádru v parteru vstupního průčelí pod věží) – tato negativa výsledného projektu však z mého pohledu nepřevažují nad pozitivy celkového přístupu autora v průběhu zpracování diplomové práce, který je dokladovaný i nadstandardním rozsahem diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Aktivní, racionální, samostatný, s velkým rozsahem analýz a úvah
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Soubor staveb bude dobře realizovatelný, posluchač splnil dobře zadání, a prokázal zvládnutí základních problémů profese. Autor se v bromlematice místa dobře zorientoval, práce je přehledná, srozumitelná a graficky na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Analytickou částí autor poukazuje na procentuální rovnost funkčních ploch blokové zástavby a rozdrobeného návrhu, který nazývá car-free. Formální umístění polyfunkčních objektů podél rušné komunikace a agresivní vložení liniových bloků budov – kmenů, sloužící pro automobilovou dopravu není příliš vhodné. Celkový koncept je z mého pohledu špatně uchopený a koncepčně prvoplánový.
Architektonické řešení B fasáda radnice je tvořena pohledovými železobetonovými horizontálními i vertikálními prvky , místy barevně řešeny. Jejich princip umístění a volba rytmu je nahodilá s ničím nesouvisející. Průnik dvou hmot vzhledem k rozdrobenosti a taktováním fasády je oslaben. Prvek plastových okenních profilů a nápis na boční stěně vstupu do radnice nepatří k obohacení projektu. Větší pozornost by si zasloužilo samotné pojednání parteru a předprostoru radnice, které působí nedodělaně.
Provozní řešení B Urbanisticky – provozní řešení v daném areálu není z pohledu jednotlivých složek města jako je HZS apod. možné. Provozní řešení radnice je jasné a přehledné. Umístění společenského sálu ve druhém nadzemním podlaží není šťastné. Jedno podzemní patro sloužící pro parkování je ekonomicky velmi výhodné, nicméně nedostačující daným potřebám. Technické zázemí sloučené do jedné místnosti není důvěryhodné.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je vzhledem k jednoduchosti půdorysu jasné a v praxi skutečně použitelné. Detail fasády je zpracován kvalitně, jednotlivé konstrukční prvky jsou správné a autor prokázal přehled a znalosti ve zvolené skladbě obvodového pláště navrženého komplexu. Za úvahu by stálo zvážení použití zelené střechy,která je v současné době již nutností.
Formální úroveň B Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje dobrým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Míra přiložených analýz je obdivuhodná. Vizualizace objektu radnice, společných komunikačních prostor a interiéru sálu, jsou méně kvalitní. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 84564