WOJNAR, M. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Marek Wojnar začlenil svoji stavbu do městského bloku, což dle mého názoru lze považovat za pozitivní z hlediska městotvorného i za legitimní názor na radnici, která si nečiní nárok být solitérní dominantou, ale součástí širšího okolí. Autor návrhu dlouho pracoval na celkovém objemovém a provozním řešení, což se dle mého poněkud nešťastně podepsalo na výsledné prezentaci, kdy zřejmě nezbyl dostatek času na přesvědčivější grafické zpracování, které by lépe odpovídalo jinak kvalitnímu konceptu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A zodpovědný, pracovitý, aktivní, samostatný
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Architektonicky návrh se nedrží tradiční představy radnice jako solitérního objektu, ale naopak ji začleňuje do bloku dalších budov. Umožňuje tak rozvoj dalších služeb pro občany s přímou návazností na radnici. Práce autora dokládá jeho schopnost se s přehledem uplatnit v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh nevytváří radnici jako samostatný objekt, ale umisťuje ji do bloku další zástavby, tak aby pro občana byla možná přímá návaznost dalších služeb. V rámci bloku návrh logicky umisťuje radnici do nároží které přiléhá k frekventovanému dopravnímu uzlu, tj. blíže k občanům. Význam objektu podtrhuje volný prostor náměstí před radnicí s možností využití pro volnočasové aktivity.
Architektonické řešení B Objekt je navržen jako přízemní platforma s dominantním nárožím a vnitřními věžemi. Koncepce rozložení hmot odpovídá i provoznímu členěni. Navíc objekt, se svým dominantním nárožím, jasně hlásá svou důležitost v území. Vnitřní věže pak umožňují lepší napojení dalších objektů v bloku.
Provozní řešení B Základní provozní členění vychází z vazby na území a z minimalizování zbytečného pohybu občana po budově. Z toho důvodu jsou hlavní přepážky a podatelna umístěny v přízemí budovy. A to i včetně multifunkčních sálů. Jednotlivé správní odbory jsou pak situovány v jednotlivých věžích. Drobnou výtkou je, že dispozicím ve věžích chybí určité velkorysé řešení z přízemí.
Technicko konstrukční řešení B Bez větších připomínek, spíše je otázka vhodnosti ocelového nosného skeletu s kruhovými sloupy. S tím také souvisí složitost návazných detailů.
Formální úroveň C Práce je na ucházející grafické úrovni
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 84576