KOPECKÝ, M. Radnice Brno – Sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Martin Kopecký měl od začátku poměrně jednoznačnou vizi radnice, která se díky soustavné a pečlivé práci a prověřování do konce práce ještě výrazně proměnila. Díky množství variant, kreseb a modelů nakonec výsledný návrh představuje kultivovanou stavbu, která je při dostatečné velkorysosti zároveň velmi civilní svým výrazem. Vnitřní uspořádání pak díky promyšlené kombinaci jednoduchých elementů působí komplexně i jednoznačně zároveň a vytváří příjemný kontrast k venkovní slupce domu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A aktivní, samostatný, pečlivý
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Architektonicky vyspělý návrh vytváří příjemný koncept s jednoduchou a přehlednou filozofií průhledů a výhledů. Práce autora dokládá jeho schopnost se s přehledem uplatnit v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Objekt radnice je umístěn do jednoznačně prostorově definovaného území mezi objekty původní zástavby. Objekt radnice se stává dominantou náměstí a svým umístěním se jednoznačně vymezuje z charakteru pravoúhlého rastru ulic.
Architektonické řešení B Návrh pracuje se základními objemy a tvary, a také se světlem. Vytváří příjemný koncept s jednoduchou a přehlednou filozofií průhledů a výhledů. Základní forma pravidelného rastru fasády se svým charakterem odkazuje na utilitární charakter okolní zástavby. Objekt by si zasloužil, vzhledem k účelu, výraznější identifikaci vstupu.
Provozní řešení A Dispozice jsou navrženy čistě a přehledně a odpovídají filozofii, se kterou byly navrhovány. V návrhu je také vidět, že průhledy, vložené do fasád, nejsou jen pouhou formou a jsou v dispozicích přehledně využity. Drobné nedostatky vykazují některé jednotlivé provozy, jako celek je však projekt na výborné úrovni.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je bez výhrad. A to jak konstrukčního řešení, tak řešení vlastních fasád.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 84574