ŠTUKHEIL, P. Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Prostředí lázní je definováno v rámci dialogu mezi dvěma měřítky vnímání prostorů a jejich charakterů. Měřítko území, parku, způsobu zastavění se stává definicí lázní vzhledem ke struktuře města. Zůstává specifickým světem, park má lázeňský charakter, pohyb systému procházení v nělika okruzích vázaných na jeho prvky, pavilony; jen základní nosná struktura lázní je bohatá hra mezi prvky v měřítku člověka, nikdy se neztrácí vztah s okolím, průhledy a rytmus vody, zastavění uzavřenými "krabicemi" a velkými prostory hal, relaxace, setkání. Konečné vypracování projektu je již základem k jeho dalšímu vývoji v nové etapě přípravy realizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Vývoj konceptu dorpovázela silně usilovná práce a hledání odpovědí, které si autor stále posunoval v jeho jednotlivých fázích vývoje. Nespokojil se s jednoduchým konceptem organizace zastavění, postupně hledal řešení n adalší specifické parametry výjimečného světa a prostředí, které téma lázní může vyvolat.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Uřídilová, Marcela

Navrhované řešení velmi dobře reaguje na situaci místa, nachází formu přirozeně vrostlou do parku. Podařilo se vytvořit prostor s živoucí atmosférou a bezkolizním provozem. Předložená práce je dokladem schopnosti vyjádřit důležité významy (koncept) vhodnou architektonickou formou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor citlivým vnímáním místa odhaluje jeho skryté významy, vazby k městu a jasně definuje hranici – práh lázeňského světa uzavřeného do sebe na obvodu parků. Vstupy jsou jasně určeny v logické vazbě na komunikační síť města. Parkový prostor s historickými budovami chápe jako krajinu s pavilóny, kterou doplňuje dynamickou rozvolněnou strukturou a která má svým ustrojením značný potenciál se organicky do této krajiny zapojit. Dynamika jednotlivých kubusů se jazykově blíží dynamice polohy historické Rotundy a Hotel des Bains. Oceňuji zdařilou práci s měřítkem nové struktury, měřítko je řešeno ve dvou rovinách – celistvou přesahující střechou se objekt vztahuje k městu, naopak drobné kubusy s lázeňskými provozy se vztahují k místu a okolní zástavbě a reagují na měřítko člověka. Toto se však nedaří u hmoty hotelu, jakoby nezapadala do tohoto přirozeně rostlého dynamického systému – i když také navlečena na páteřní osu struktury, svým hmotovým řešením a velikostí na sebe příliš upozorňuje a stává se tak neoprávněně nejdůležitější budovou. Také razantní yysunutí hmoty hotelu do středu území je již na hranici, vytváří bariéru v území, odřezává arboretum za Villa d´Entremont. Jako ztrátu v území považuji rozsáhlé kácení vzrostlých stromů parku v jeho jižním cípu, které musí ustoupit navrhované struktuře. Využitím velkorysého prostoru mezi hotelem a apartmány a vyvážením polohy celé struktury by bylo možné toto zmírnit.
Architektonické řešení A Jako genius loci místa ležícího u jezera, místa s léčivým pramenem vnímá autor vodu, kterou zapojuje jako hlavní nosné medium do svého návrhu. Vodu využívá pro působení na smysly. Hlavním architektonickým prostředek je pohyb po hlavní „via“ umocněné vodou. Zajímavá práce s prostorem a hmotou přináší shluky buněk nesoucí jednotlivé lázeňské funkce (veřejné lázně, léčebné lázně, wellness atd.), které jsou pro dobrou orientaci odděleny hlavními bazény a skrze které se lázně široce otevírají do parku. Bazény svým vrůstáním velmi dobře zapojují novou hmotu do do hloubi území. Jednoduchá abstraktní skleněná fasáda nechává číst lomenou strukturu a poskytuje pohledy ven. Autor citlivě vytváří abstraktní skleněný hranol v parku bez dalších komplikací na fasádě. Zvolený princip dynamicky natáčených kubusů přináší komorní meziprostory s vlastní světelnou atmosférou, napínavé průhledy, překvapení a nečekané obrazy výseků z parku. Logicky byla zvolená poloha hotelu na přechodu do území s bytovou funkcí, avšak jeho zapojení a hmotové řešení se nepodařilo dát zcela do souladu se strukturou a celým územím. Není již pokračováním skleněné zalamované formy nýbrž samostatným prvkem souboru navěšeným na hlavní osu – cestu. A tady vzniká rozpor ve hmotě i měřítku. Také pokračování hlavní osy formou vody v hale hotelu se jeví jako formální, neboť hlavní pěší tah parkem se objevuje v průchodu hned vedle.
Provozní řešení A Provozní řešení je jasné a přehledné, je předurčeno zvolenou strukturou hlavní páteře, která nese a váže na sebe shluky buněk s lázeňskými obsahy. Výtvarnou strukturu zvolenou autorem pro zapojení do parku se podařilo dobře využít také pro vnitřní uspořádání a provoz a pro působení na smysly člověka. Dobře zvládnuté provozní řešení se odehrává také ve směru kolmém na hlavní páteř - sklem oddělené vstupní prostory, hygienické filtry, napojení se na hlavní cestu a konečně vstup do jednotlivých lázeňských procesů. Převýšené prostory (běžící přes dvě podlaží) u většiny kubusů podtrhují atmosféru lázní jako duševní očisty nebo jsou funkčně využity pro tělocvičny, u některých provozů např. sklady však nemají opodstatnění. hotel tvoří kloub, který by mohl organizovat jednotlivé prvky parku kolem sebe.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení je možné vyčíst z půdorysů a detailu. Jeví se logické, s ekonomickými rozpony v souladu s prostorovou strukturou. Z prezentovaného řezu a detailu bych doporučila k dalšímu rozpracování (s cílem propsání hlavní myšlenky návrhu do detailu) řešení vztahu stropu jednotlivých železobetonových krabic k nosné konstrukci střechy, prověření samostatnosti – oddělení, aby vynikla „krabicovitost“ buněk. Ke zvážení je materiálové řešení povrchů v buňce nesoucí hammam. Navržená cedrová prkna tradičně neodpovídají očistným procesům v této lázni. Dřevo je typické pro sauny z důvodu vodivosti tepla, u hammam bych doporučila kámen (tradiční byl mramor) z důvodu smyslového působení, hlavně také z důvodu hygienických a pro snadnou údržbu.
Formální úroveň A Po grafické stránce návrh dosahuje velmi dobré kultivované úrovně, přehledné vyjádření odpovídá architektonické studii, zvlášť oceňuji hmotová schémata, jasné grafické vyjádření myšlenky a konceptu návrhu. Velmi oceňuji doložení provozního schéma pro dobrou orientaci. Postrádám průvodní zprávu, vyznačení místa řezů v půdorysech a alespoň jeden příčný řez zachycující poměry v celém území parku. Pro ověření výškových hladin hmot a měřítek doporučuji zakreslit rozvinuté pohledy včetně zachovávaných historických budov. Pro vyjádření atmosféry lázní, bych velmi přivítala perspektivní znázornění autorem, kdy se prostřednictvím kreslicí ruky vyjeví zamýšlené niterné obrazy, pozoruhodné atmosféry, které návrh v sobě ve velkém míře skrývá a které tušíme.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 84536