MIČKAL, O. Optimalizace prostředků ZLT na letišti Ostrava (náhrada pojezdového radaru) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současnou situaci na letišti Ostrava a navrhnout rozšíření jeho vybavení na podmínky ICAO CAT III. Postup řešení byl determinován již existujícím vybavením letiště Ostrava i přístupem pracovníků provozu letiště. Výsledky práce a závěry autora poskytují kvalifikovaný návrh ekonomického využití a technického doplnění ZLT letiště na požadovaný provoz.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holubec, Michal

Práce popisuje vývoj a současný stav systémů pro řízení provozu v okolí letiště a na letišti samotném. Autor popisuje jednotlivé dostupné technologie. Dále nastiňuje současný stav této problematiky na letišti Ostrava. Hlavní částí práce je návrh dvou variant řešení problému vybavení ZLT pro přechod na CATIIIa. První varianta je konzervativní v přesném souladu s platnou legislativou a předpisovou základnou, druhá varianta, perspektivní navrhuje využití moderních technologií ADS-B a MLAT. Lze tedy konstatovat, že splňuje zadané téma. Jako nadstandardní lze hodnotit uvedení finanční náročnosti obou řešení, byť velice hrubé. Autor jasně prezentuje svůj názor na vhodnost jednotlivých variant. Autor se v dané problematice orientuje, z práce je zřejmé, že se věnoval studiu podkladů i konzultacím na místě s příslušnými subjekty – tj. ŘLP, s.p. i letiště Ostrava. Využití radaru pro kontrolu perimetru pro detekci FOD je diskutabilní, pro detekci FOD jsou určeny speciální systémy. Požadavky na tyto systémy jsou do jisté míry protichůdné. Perimetrický radar by pravděpodobně nebyl nastaven pro zachycování malých předmětů z důvodu snížení počtu falešných poplachů pro ostrahu. V kapitole 5.3 je poněkud nepřesná interpretace funkce bezpečnostního systému – ten nezabezpečí detekci nespolupracujících cílů, ale měl by minimalizovat jejich výskyt na provozní ploše – tj. detekovat průnik osob či vozidel přes perimetr letiště.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38334