MAZAL, C. LabVIEW instrument control toolbox [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaha, Petr

Téma si student přinesl sám z firmy Honeywell, kde je již zaměstnán. Student přistoupil k řešení diplomové práce svědomitě. Rozumně rozvrh čas a nedostal se do žádné časové tísně. Většinu problémů řešil samostatně, případně konzultací se svým externím konzultantem. Z mé strany využíval konzultace spíše výjimečně a to při samotném psaní diplomové práce. Diplomová práce je napsána v anglickém jazyce z důvodu požadavku firmy Honeywell. Celá práce je napsána v logickém sledu a splňuje požadavky zadání. Líbilo se mi, že student před započetím práce provedl analýzu problému tím, že dotazníkem oslovil spolupracovníky, kteří měli být cílovými uživateli jeho sady nástrojů, a pomocí jejich odpovědí vytyčil požadavky, které by měla sada nástrojů splňovat. Ty následně splnil při realizaci. Třetí kapitola je poměrně dlouhá, je napsána formou uživatelské příručky, což je s ohledem na budoucí použití vytvořené sady nástrojů v pořádku. Ve čtvrté kapitole je na jednoduchém příkladu demonstrováno použití některých vytvořených nástrojů. Mezi užitečné dovednosti studenta patří organizační schopnosti a systematický přístup. Student dle mého názoru prokázal při řešení diplomové práce inženýrské schopnosti. Navrhuji hodnocení výborně (91 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Aboelhassan, Mustafa Osman Elrayah

Cílem diplomové práce bylo vytvořit virtuální sadu nástrojů pro vývojové prostředí LabView, které by umožnilo vkládání různých panelů zařízení připojených k řadiči počítače. Splnění tohoto cíle bezpochyby předsavuje inženýrský problém. Práce je napsána v logickém sledu a ve velmi dobrém anglickém jazyce. Vlastní práce je členěna do pěti kapitol. Práce je vytvořena na základě dostupné i nedostupné (Honeywell Aerospace Test Software User’s Guide and software engineering documents) literatury. Dostupnou literaturu student vhodně využil pro svoji práci. V první krátké kapitole práce se student zabývá teoretickou analýzou. Největší část práce je tvořena kapitolou, ve které student popisuje implementaci vytvořených virtuálních nástrojů do prostředí LabView. Tato kapitola svým zpracováním připomíná spíše manuál, nebo technickou dokumentaci, než diplomovou práci. Téma diplomové práce je středně obtížně, avšak z praktického hlediska velmi užitečné. Zadání práce bylo bez výhrady splněno. Student při řešení práce prokázal dobrou orientaci v příslušné problematice. Diplomová práce celkově svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 83 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 85119