STŘÍTESKÝ, V. Bezkolizní navigace mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Cílem diplomové práce Bc. Vladimíra Stříteského byl návrh a realizace samostatného zařízení pro kolový mobilní robot, které v případě detekce kolizní překážky v naplánované trajektorii jízdy zajistí její přeplánování na bezkolizní trajektorii jízdy. Práce zahrnovala zejména rešerši na zadaná témata, návrh, implementaci, simulaci a ověření algoritmů v reálných podmínkách. Pro reálné experimenty byl připraven mobilní robot Orpheus-X3 s potřebným vybavením včetně modulu s autonomní navigací založenou na waypointech, jenž celkově nevyžadoval úpravy ze strany studenta. Student významnou část času na počátku řešení věnoval rešerši zadané problematiky. Navržený koncept řešení patří ke složitějším a lze předpokládat jeho správnou funkci i v případě komplikovanějších překážek. Významnější nedostatky jsem ovšem zaznamenal v průběžném ověřování teoretických předpokladů na reálných datech a obecně verifikaci provedených implementací, jenž byly v závěru hlavními důvody neúspěšných experimentů s mobilním robotem a daty z reálných snímačů. Významnějšího pochybení se také dopustil při volbě dálkoměrné kamery bez identifikace jejích klíčových vlastností v předpokládaném režimu použití a bez konfrontace jejích parametrů s parametry dostupných laserových skenerů. Teoretickou část práce řešil student samostatně bez obsáhlejších konzultací. V závěru řešení student docházel na konzultace častěji, zejména z důvodu ladění datových komunikací a realizace venkovních experimentů. Diplomové práci student věnoval dostatečné množství času, bohužel bez správného zacílení na klíčové části práce. V posledních týdnech bylo provedeno několik venkovních experimentů, bohužel všechny byly neúspěšné, zejména z důvodu implementačních chyb a neověřených teoretických předpokladů. Po termínu odevzdání byly provedeny ještě experimenty ve dvou dnech, ve kterých se student pokusil zajistit požadovanou funkčnost řešení v reálných podmínkách. Vzhledem k uvedeným nedostatkům a především nefunkčnosti řešení v reálných podmínkách navrhuji hodnocení E (55 bodů). V případě dokladování funkčnosti navrženého řešení v reálném experimentu při obhajobě diplomové práce doporučuji práci hodnotit vyšším, než navrženým stupněm. Posudek vypracoval konzultant Ing. Tomáš Jílek.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Burian, František

Práce navazuje na předchozí semestrální projekt. Zadání projektu považuji za dostatečně náročné a jednoznačně velmi aktuální. Text práce je rozdělen do sedmi kapitol, členění považuji za přehledné a logické. Stylistická a grafická kvalita práce je na velmi dobré úrovni, práce obsahuje minimální množství chyb, narazil jsem pouze na několik nepřesných technických výrazů v teoretické části, které však nepovažuji za důležité. Teoretická část práce je velmi dobře a věcně zpracována a jednoznačně ukazuje studentův přehled v problematice. Navržené výsledné řešení problému objíždění překážek na základě tvorby interní mapy patří jednoznačně mezi složitější přístupy, které však mohou poskytnout podstatně kvalitnější řešení v komplikovanějších situacích než prosté reaktivní metody. Student metodu nasimuloval, bohužel však nedošlo k praktickému ověření na reálném robotu, ačkoli tento byl studentovi k dispozici. Je tedy bohužel nutné konstatovat, že nebyl zcela splněn bod 7. zadání, který požaduje ověření nejen v simulaci, ale i v reálných venkovních podmínkách. To velmi snižuje hodnotu jinak dobré práce. Přesto jsem přesvědčen, že student prokázal inženýrské schopnosti a práci doporučuji obhajobě. Pokud by student prokázal u obhajoby, že se mu podařilo zařízení úspěšně otestovat na reálném robotu, navrhuji zvýšit hodnocení.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 85684