TUMOVÁ, Š. Charakterizace kosmetických disperzí odstředivým analyzátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Leoš

Bakalářská práce je založena na využití LUMiSizeru k charakterizaci a zejména k určení stability kosmetických produktů. Experimenty byly zaměřeny k predikci absolutní stability různých kosmetických produktů a nikoliv k relativnímu posouzení stability určitého počtu vzorků, v jejichž případě užitečnost přístroje LUMiSIzer byla již dříve demonstrována. Výsledky z LUMiSIzeru byly konfrontovány s údaji od výrobce a s běžnými experimenty využívanými v kosmetickém průmyslu k zhodnocení stability. Bakalářská práce položila dobré základy k posouzení a následnému prohloubení využití přístroje v predikci stability vzorků s extrémně vysokou stabilitou. Autorka práce se relativně dobře zorientovala v dané problematice a dokázala si snadno poradit s nástrahami v experimentální části a taktéž s interpretací výsledků. Na závěr bych ocenil po celou dobu aktivní přístup autorky Šárky Tumové, zvláště v případě zajištění kosmetických vzorků od několika výrobců. Celkově hodnotím práci klasifikací A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bokrová, Jitka

Bakalářská práce Šárky Tumové je zaměřena na sledování fyzikální stability kosmetických produktů. V práci byla stabilita vzorků sledována s využitím standartních postupů prováděných při vývoji nového produktu a také pomocí analytické odstředivky LUMiSizer. Zjištěné výsledky byly následně porovnány za účelem ověření použitelnosti přístroje LUMiSizer pro zrychlené stanovení fyzikální stability kosmetických výrobků. V teoretické části práce je podrobně popsána problematika stability kosmetických výrobků jakožto disperzních soustav. Experimentální část obsahuje popis vybraných metod využitých ke stanovení stability vzorků kosmetických produktů. Zjištěné výsledky jsou logicky uspořádané, řádně okomentované a vhodně doplněné množstvím grafů. Uvítala bych jen celkové zhodnocení a porovnání všech výsledků, například ve formě tabulky. Předložená práce je napsána na vysoké stylistické úrovni s minimálním množstvím chyb a překlepů. Závěrem konstatuji, že vytyčené cíle bakalářské práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82486