JANČOVÁ, N. Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezáčová, Veronika

Studentka předkládá svou BP (bakalářskou práci) na téma „Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy“. Tato BP zahrnuje jak část teoretickou, tak i významnou část praktickou. Teoretická část BP shrnuje informace o dusičnanech se zaměřením se na jejich obsah v zelenině a důsledky z toho pramenící pro konzumenty. Dále je zde podrobně charakterizována použitá metoda jejich stanovení. Experimentální část zahrnuje postupy dílčích kroků práce v laboratoři, jakož i parametry izotachoforetického stanovení dusičnanů. Zjištěné výsledky obsahu dusičnanů v různých druzích zeleniny jsou shrnuty v kapitole „Výsledky a diskuze“. Následuje „Závěr“, „Seznam použitých zdrojů“ se 48 odkazy, „Seznam použitých zkratek“ a „Přílohy“. Celkem má BP 40 stran. Studentka během experimentální práce vyzkoušela při optimalizaci metody izotachoforetického stanovení dusičnanů tři různé koncové elektrolyty. Následně kvantifikovala parametry metody. Vhodně zakoupila různé druhy zeleniny a po přípravných krocích stanovila obsah dusičnanů celkem v 27 vzorcích zeleniny. Během své činnosti v laboratoři projevila samostatnost, a to jak při přípravných krocích, tak při obsluze přístroje během vlastní analýzy. Současně oceňuji optimální časové rozvrhnutí si práce v laboratoři, při zpracovávání výsledků i sepsání BP. BP byla odevzdána v řádném termínu a studentka splnila cíle zadání. BP vzhledem k přístupu k zadanému úkolu i dosaženým výsledkům hodnotím stupněm A (tj. výborně) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Bakalářská práce se zabývá využitím kapilární izotachoforézy pro stanovení dusičnanů v různých druzích zeleniny, a to jak z běžných obchodních řetězců, tak i od dodavatelů zeleniny v bio kvalitě. Toto stanovení je doplněno orientačním stanovením dusičnanů pomocí indikátorových papírků. Práce v rozsahu 42 stran včetně 2 stran příloh má standardní strukturu požadovanou pravidly pro psaní bakalářské práce na FCH VUT v Brně a využívá jak českých, tak i cizojazyčných zdrojů. V teoretické části je přehledně a stručně popsána problematika výskytu dusičnanů v zelenině s ohledem na zdravotní rizika, která jsou spojena s jejich nadměrnými koncentracemi, rovněž je zde shrnut koloběh dusíku v životním prostředí. Další kapitola teoretické části práce pojednává o nejčastěji využívaných metodách pro stanovení dusičnanů, přičemž metodě kapilární izotachoforézy je věnován největší prostor. V Experimentální části práce jsou shrnuty informace týkající se konkrétního postupu pro stanovení dusičnanů při využití kapilární izotachoforézy. Výsledky stanovení jsou přehledně shrnuty do tabulek a náležitě okomentovány. K práci mám následující připomínky: na str. 15 je uveden název metody, a to metoda kapalinové chromatografie iontů; správný název metody je iontová chromatografie. Na str. 16. je uvedeno, že membrána elektrody je tvořena inertním polyvinylchloridovým rozpouštědlem. PVC rozpouštědlo není. Na stejné straně dole je napsáno: používají se kapiláry, které negenerují osmotický tok, je tomu skutečně tak, nemá tam být elektroosmotický tok? Str. 21 nadpis kapitoly 2.6.3 Jevy provádějící separaci – patrně zde patří: Jevy provázející separaci. Dochází opravdu k ionizaci skupin, jak máte uvedeno v první větě pod tímto nadpisem? kapitolu 4.1 (Příprava vzorků) bych dala do kapitoly 3. Experimentální část, nikoliv do kapitoly 4. Výsledky a diskuze. Citace použité literatury není vždy v souladu s normou ISO-690. Nicméně veškeré připomínky nesnižují kvalitu bakalářské práce. Práce je dle mého soudu zdařilá, oceňuji provedení poměrně velkého počtu analýz a rovněž aktivní přístup studentky, kdy přestože mělo být původně postupováno podle metodiky dostupné v aplikačním listu, studentka se nespokojila s takto dosaženými výsledky, ale hledala jiné možnosti zlepšení odezvy koncového analytu a tím i snížení mezí detekce. Závěrem konstatuji, že byly naplněny cíle, které byly pro tuto práci vytčeny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou VÝBORNĚ - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77234