HÁJOVSKÁ, P. Polysacharid-proteinové gely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

Předkládaná bakalářská práce se zabývá proteinovými a protein-polysacharidovými směsnými gely, nové téma, které navazuje na dřívější poznatky z interakcí hyaluronanu a amfifilních látek a současně s proteinem albuminem. Práce je logicky a přehledně členěna. Krom obvyklého úvodu a podkapitol, věnující se hyaluronanu a albuminu, studentka rozebírá téma interakcí proteinů s polysacharidy a možnost gelace těchto systémů. V této kapitole trochu postrádám citace literatury, poněvadž z textu jasně vyplývá, že se jedná o dřívější poznatky. K faktorům ovlivňující gelaci, zmíněné na str. 14, bych uvedl na pravou míru interakce gelujícího biopolymeru s molekulami vody na obecně interakce biopolymeru s molekulami rozpouštědla, protože gely nevznikají pouze ve vodném prostředí. V kapitole reologie (str. 20–22) mi trochu přijde zbytečné dělení do 5. úrovně, když podkapitoly na páté úrovni jsou relativně krátké odstavce. Experimentální část je založena převážně na reologická měření ať už samotného průběhu gelace, tak reologických/mechanických vlastností vzniklých, resp. připravených gelů. Studentka se tak musela naučit nejen techniku, se kterou se studenti setkávají ve vyšších ročnících, ale zároveň zvládla provádět pokročilejší a náročnější reologické testy. Studentka pracovala samostatně a byla schopna navrhnout realizaci některých experimentů, případně dalších postupů, ale zároveň hojně a efektivně využívala konzultace se svým vedoucím. Imponující byla i rychlost vyhodnocení a sepsání práce. Kromě reologických měření studentka využila možnost měření termogravimetrické analýzy a použití SEM mikroskopu. V oddílu diskuse výsledků na str. 30 by se hodil opět odkaz na literaturu, protože jsou zde opět uvedena fakta, která nevznikla v rámci BP. Na str. 39 dole u diskuse vlivu složení polymerní složky směsných gelů by mělo spíše být, že vzorek s poměrem polymerních složek 1:6 dosáhl nejnižších hodnot komplexního modulu, jak je vidět z obr. 31, resp. 42, nikoliv nejvyšších. Občas se také v práci vyskytnou překlepy a slovenské tvary. Diskuse je nicméně psána opravdu dobře, studentce se zde daří vysvětlovat děje a efekty, ke kterým při gelaci dochází a je zřejmé, že jednotlivým pochodům studentka rozumí. V závěru pak vystihuje podstatu získaných výsledků. Přes uvedené výtky, víceméně formálního charakteru, studentka vypracovala velmi zajímavou a kvalitní práci, která, dle mého soudu, překračuje standard kladený na bakalářskou práci. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji známku „A, výborně“ a souhlasím s udělením titulu Bc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smilek, Jiří

Předložená bakalářská práce studentky Pavly Hájovské se zabývá studiem procesu gelace albuminu a směsí albuminu s vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou. V prvé řadě je nutné říci, že se jedná o velice zajímavé téma především z hlediska aktuálnosti výzkumu tohoto typu. Bakalářská práce obsahuje obrovské kvantum dat, zdaleka překračující rozsah běžných bakalářských prací. Bohužel kvalita práce je snížena typografickými nedostatky především velkým množstvím překlepů a gramatických chyb, což poněkud snižuje celkový dojem z jinak kvalitní práce. Hlavní typografické nedostatky jsou následující: - nadpisy 4. a 5. úrovně by dle mého názoru neměly být číslovány - literatura by měla být řazena chronologicky, podle toho, jak se v textu vyskytuje - velké množství překlepů a gramatických chyb - u některých informací, i když je zřejmé, že pocházejí z odborné literatury, není uveden zdroj - členění kapitol v některých případech postrádá logiku - obrázky by měly být rozhodně kvalitnější a opatřeny českými popisky - u některých grafických závislostí v kapitole Diskuze a výsledky chybí jednotky - v textu postrádám odkazy na grafické závislosti uvedené v příloze bakalářské práce - horší jazyková úroveň zpracování bakalářské práce V předložené bakalářské práci postrádám zcela zásadní kapitolu Současný stav řešené problematiky, chybí jakákoliv rešerše založená na studiu odborných publikací autorů věnujících se podobné problematice. Naopak bych chtěl vyzdvihnout především výborně sepsanou teoretickou část věnující se reologii, stejně tak jako dobře zmíněnou motivaci k celému experimentu – proč studovat gelaci směsných roztoků albuminu a vysokomolekulární kyseliny hyaluronové. Oceňuji také logický postup při zpracovávání naměřených dat a při diskuzi výsledků. Obecně lze říci, že získaná experimentální data jsou kvalitně zpracována a poměrně dobře diskutována. Závěrečná práce studentky Pavly Hájovské představuje kvalitní a velmi zajímavou část výzkumu věnující se studiu gelace biopolymerních látek, která bude zcela jistě cenným zdrojem informací pro pokračující výzkum v této oblasti. Předloženou bakalářskou práci považuji za nadprůměrnou z hlediska množství dat, ovšem kvalita této práce je poměrně snížena výše zmíněnými nedostatky. Tuto práci doporučuji k obhajobě, hodnotím ji známkou „B – velmi dobře“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Využití literatury a její citace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 77190