KOŘÍNEK, R. Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých polích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Práce se zabývá návrhem nové modifikace MRI metody separace vody a tuků ve vysokých magnetických polích pro zvířecí aplikace. V práci je uveden aktuální přehled ve světě používaných metod. Zvláštní pozornost je soustředěna na Dixonovy metody, protože nová modifikace s názvem Fast Triple-Spin Echo Dixon Method kombinuje robustnost tříbodové Dixonové metody a rychlost akvizice. Navržená metoda byla ověřena na MRI systému 9,4T měřením fantomu i potkana. Výskedky jsou velmi dobré a světově zajímavé. Ing. Kořínek pracoval iniciativně, zvládl fyzikální principy sledovaných metod, ovládání tomografu i vytváření nových sekvencí. Své výsledky precizně ověřil. Jeho práce, psaná v anglickém jazyce, je přínosná i na jiných pracovištích a jeho výsledky jsou aplikovatelné v praxi na jiných tomografických systémech.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Latta,, Peter

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Puková,, Andrea Šprláková -

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80012