KRŇÁVKOVÁ, M. Energetické nápoje v současné výživě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Studentka měla zadánu rešeršní práci. Ke zpracování přistoupila zodpovědně a s velkým zaujetím, využívala efektivně konzultací, prokázala dobrou připravenost pro práci s odbornou cizojazyčnou literaturou. Na základě techto skutečností i s přihlédnutím k hodnocení dílčích kritérií doporučuji práci k obhajobě a hodnotím výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Předložená bakalářská práce je literární rešerší zaměřenou na složení energetických nápojů, vliv jejich konzumace na zdraví a sportovní výkon a rizika spojená s jejich konzumací ve spojení s alkoholem. Práce je správně logicky členěná, dobře se čte, v textu se však občas vyskytují neobratně nebo nepřesně formulované věty a množství překlepů je větší než malé. Vážnější připomínku mám k závěru, který neobsahuje shrnutí nejdůležitějších poznatků z práce, nýbrž svou strukturou připomíná spíše tématický (indikativní) abstrakt. Konkrétní připomínky s. 7: Do úvodu se obvykle nezařazují citace s. 8 - 2. odst.: Druhou větu by bylo lépe formulovat takto: Kofein (1,3,7- trimethylxantin) je purinový alkaloid. s. 9: V odborných textech je přípustný jedině tvar „methyl“ a nikoliv „metyl“. s. 12 - 2. odst.: Nesprávný chemický název karnitinu. s. 13 - 4. odst.: Nesprávně uvedený vzorec kyseliny D-glukuronové. s. 13 - 5. odst.: První věta by měla správně být: „Guarana, rostoucí původně v Amazonii, ...“ s. 16 - 3. odst.: Nesprávně uvedené vzorce kyseliny nikotinové a nikotinamidu. s. 18 - 2. odst.: Správně má být „gastrický“ a nikoliv „gastritický“ faktor. s. 24 - 7. odst.: Kofein má mírné diuretické a nikoliv, jak je mylně uvedeno, antidiuretické účinky. s. 33 - 38: Nejednotné citace jmen autorů v seznamu literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 77394