JENÍK, I. Identifikace parametrů elasto-plastických modelů materiálu z experimentálních dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Petr

Práce je napsaná přehledně, srozumitelně a v některých aspektech dosahuje úrovně práce dizertační. Diplomant pracoval po celou dobu velmi iniciativně a intenzivně. Na základě rešeršní studie modifikoval konstitutivní vztah vyjadřující křivku zpevnění materiálu. Dále modifikoval sekvenční algoritmus, který je jedním z nástrojů pro určení této křivky. Tento algoritmus bude možno využít na našem pracovišti. Autor se zabýval několika přístupy identifikace křivky zpevnění materiálu. Provedl 10000 MKP simulací tahové zkoušky pro vytvoření databáze, kterou využívá metoda neuronových sítí. Dále se seznámil s programem optiSlang, který používal pro parametrickou optimalizaci. Metody identifikace křivky zpevnění použil pro několik materiálů, jejichž potřebná data dodala AVČR. Práci hodnotím jako velmi přínosnou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šebek, František

Předložená práce zabývající se identifikací různých modelů popisujících elasticko-plastické chování materiálu začíná přehledným vymezením základních pojmů teorie plasticity a popisem tahové zkoušky, jež standardně slouží k získání křivky zpevnění daného materiálu, o čemž je pojednáno následovně. Autor správně poukazuje na návaznost použití křivky extrapolované do hodnot rozsáhlých plastických deformací za mezí pevnosti v oblasti tvárného porušování, čímž se ale dále detailně nezabývá. Před řešením identifikace konstant modelu pro vybrané materiály předkládá autor důkladnou analýzu problému. Samotná identifikace je poté realizována na osmi záznamech z tahové zkoušky pro reálné technické materiály, což jednak zvyšuje úroveň práce, ale i poskytuje prostor pro verifikaci a srovnání s odbornou literaturou. Dobrá orientace v informačních zdrojích odráží systematický přístup k práci, jež je logicky členěna. Autor kromě aktuálních metod obsáhl i nekonvenční metodu neuronových sítí, přičemž navrhuje vlastní modifikace a postupy. Velmi cenné jsou také uvedené poznatky a doporučení pro efektivní práci s uvedenými metodami včetně návrhů pro práci další. Při velmi zdařilé grafické úpravě lze pouze vytknout používání jednoho symbolu pro více veličin v průběhu práce. Nakonec jsou spolu s uvedením zásadních poznatků jasně formulovány závěry. Jelikož diplomová práce splňuje veškeré cíle, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82546