ŽVAKOVÁ, V. Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Cílem bakalářská práce byla charakteristika rostlinné biomasy ve formě rychlerostoucích dřevin. Tyto skupiny dřevin mají nízkou dobou obmítí jsou určené primárně pro energetické účely. Z výzkumného hlediska jsou zajímavé zejména z hlediska možného působení na biologickou diverzibilitu a krajinnou ekologii. Z pohledu nové energetické koncepce České republiky (2015) je zpracované téma také vysoce aktuální. Na základě rešeršní analýzy měla studentka popsat působení formací rychlerostoucích dřevin na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Jako vedlejší témata jsou potom vlastní metody, technologie, ekonomika pěstování a možnosti zpracování dřevní hmoty. Tato studie má sloužit jako teoretické východisko pro následnou konkrétní terénní práci a měření. Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečné práce rešeršního typu. Je sepsána celkem na 53 stranách, obsahuje 6 stran příloh a 77 citací. Je logicky rozčleněna do devíti kapitol a podává ucelenou informaci o dané problematice. Velmi kladně hodnotím vysoký počet relevantních citací. Jistým nedostatkem bakalářské práce jsou chyby formálního charakteru, zejména v typografii a také jsem nalezl několik gramatických a syntaktických chyb. S diskuzí k zjištěným údajům, se závěry práce a jejich formulací jsem spokojen. Práci proto hodnotím stupněm "A" - výborně - . Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Půčková, Helena

Bakalářská práce studentky Veroniky Žvakové pojednává o možnostech využití rychle rostoucích dřevin jako obnovitelného zdroje energie. Téma zapadá do aktuální problematiky využití biomasy pro energetické účely. Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Je sepsána na 53 stranách textu včetně 6 stran příloh a 77 citací, z nichž 6 představuje literární zdroje v angličtině. Práce je logicky členěna na jednotlivé části a splňuje všechny vytyčené cíle a zároveň podává ucelenou informaci o dané problematice. Velmi kladně hodnotím nadprůměrný počet citací. Zadání nepředpokládalo terénní práce, přesto jsem očekávala fotografické snímky z vlastní databáze studentky. Nedostatkem bakalářské práce je také řada gramatických chyb, zejména chybějící čárky v souvětí, záměny písmen a chyby v typografii. V kapitole 6.1.2 namísto "v české republice " je správně "v České republice",v tabulce 10 namísto " Lnění stonky" je správně "lněné stonky", v kapitole 8.2 namísto" toxon" je správně "taxon", v kapitole 9 namísto "obmytí " je správně "obmýtí". U názvů kapitol stejné úrovně není jednotná velikost písmen. Tato uvedená pochybení však nijak výrazně nesnižují vysokou úroveň zpracování bakalářské práce, která tvoří ucelenou studii, na niž bude možné dále navázat. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67063