KARBANOVÁ, K. Disociační chování huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Studentka splnila požadavky zadání. Získané výsledky odpovídají stanoveným cílům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kratochvílová, Romana

Předložená bakalářská práce Kateřiny Karbanové pojednává o disociačním chování huminových kyselin. Z hlediska odborného se jedná o velice zdařilou práci, která přináší mnoho cenných poznatků k dlouho a často diskutovanému tématu. Je však nutno podotknout, že práce po formální stránce obsahuje řadu typografických nesrovnalostí. Přesto tuto práci hodnotím výslednou známkou A. Celému textu chybí pečlivější naformátování, střídá se zde různé řádkování a velikost písma, odsazení odstavců je různorodé. Bylo by dobré okomentovat v textu každý obrázek, který je do práce vložen. Odkaz na literární pramen by měl být vepsán do věty ještě před tečku. Doporučuji autorce řídit se interními pravidly FCH VUT pro psaní závěrečných prací, což práci dodá jistý standard. Určitě je nutné do experimentální části uvádět přesné označení použitých chemikálií (výrobce, šarže čistota – minimálně). S ohledem na zvolené téma by bylo vhodné uvést i zdroj lignitu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77207