KOTRLA, J. Modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Student Jan Kotrla vypracoval bakalářskou práci na téma „Modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů“. Práce je zpracovaná přehledně ve čtyřech kapitolách, na které navazuje závěr, poskytující přehled o dosažených výsledcích. Při zpracování literární rešerše i experimentálních prací v laboratoři si počínal velice samostatně a jistě. Dosažené výsledky jsou přehledně zpracovány a výstižně podkládají uvedené závěry. Po jazykové stránce má práce rovněž dostatečnou úroveň. Student v průběhu práce přiměřeně využíval konzultace jak se svým vedoucím, tak i konzultantem. Svými nápady napomáhal řešit podstatnou problematiku stanovení míry zesítění polymeru. Bakalářská práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Tuto práci celkově hodnotím známkou „A“, tedy výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švec, Jiří

Student se v bakalářské práci zabýval studiem modifikace polyvinylakoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů. Teoretická část práce by dle mého názoru mohla být uspořádána přehledněji, ale především stručněji. Rozhodně část o hlinitanovém cementu jako takovém, která pro praktickou část nemá větší význam. I u kapitoly o polyvinylalkoholu nejsou všechny popisované charakteristiky materiálů žádoucí pro dané téma. Také kapitola o modifikaci polymerů je pojata velmi obecně a není příliš informativní. Považoval bych za vhodnější jen přehledné rozdělení způsobů a podrobnější (byť obecný)popis u způsobu souvisejícího z prací. Označení MDF materiálů za kompozit polymeru a keramiky je velmi nepřesné a zavádějící. V experimentální části byly stručně a dostatečně popsány použité materiály a podrobně popsány použité metody měření výsledků. Nicméně bych opět doporučil přehlednější uspořádání. Nejdříve popsat metody obecně a až pak průběh praktické části a její spojení s přípravou vzorků pro jednotlivé analytické metody. Mnohem lépe by se pak navazovalo ve výsledkové části, kde jsou metody uspořádány zase jinak. Nicméně výsledková část je důkazem dobré práce v laboratoři. Bylo naměřeno velké množství dat a to i pro potvrzení a zpřesnění jednotlivých metod což svědčí o dobře promyšleném postupu. Velmi oceňuji i vysvětlení nepříznivých výsledků měření u reologie, jejíž další studium by mohlo být vítaným pokračováním tohoto výzkumu. Nicméně bych se v první řadě v dalším výzkumu zaměřil na otestování modifikovaných polymerů aplikovaných v MDF kompozitu. Postrádám zde alespoň jednoduchý test mechanických vlastností nebo nasákavosti. Nicméně chápu, že otevření tohoto tématu by již neúnosně přesáhlo rozsah bakalářské práce. Závěr práce poměrně podrobně shrnuje dosažené výsledky. Nicméně i zde mi chybí nějaký výhled aplikace těchto modifikovaných polymerů pro MDF kompozity. Možná by bylo vhodné porovnat takto modifikované polymery a zde popsané síťování a např. nemodifikované polymeru síťované dalšími způsoby používanými v MDF kompozitech. Ať už z pohledu technologické nebo ekonomické náročnosti. Celkově lze říci, že v práci bylo dosaženo zajímavých výsledků s velkou perspektivou využití pro dosažení takové stability MDF kompozitů, aby bylo možné jejich masové praktické využití ve stavebnictví a průmyslu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 77156