ŠKOLOVÁ, D. Stanovení základních chemických parametrů přírodních sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato práce je pilotní částí rozsáhlé studie, která se bude zabývat výrobou různých typů sýrů ze syrového mléka. Ve spolupráci se soukromým výrobcem budou vyrobeny modelové vzorky klasickým technologickým postupem z mléka získaného jako produkt ekologického zemědělství („bio“). Vzorky budou podrobeny komplexnímu chemickému rozboru, cílem bude porovnat složení sýrů „klasických“ a v „bio“ kvalitě a zkoumání souvislostí s jejich nutriční a senzorickou kvalitou. V rámci této práce byly vyrobeny sýry typu Ementál (sýr s vysokodohřívanou sýřeninou) a Camembert (sýr s bílou plísní na povrchu). Pro jejich jednoduchou a rychlou charakterizaci byly vybrány následující parametry: obsah sušiny, celkového dusíku a obsah lipidů. Postupy stanovení vycházejí z příslušných norem. Přes počáteční problémy se studentka postupně zapracovala a zvládla příslušné metody, které jsou z velké části založené na klasické laboratorní práci. V samotném přístupu k práci a řešení problémů mohla být aktivnější, ale nakonec odvedla uspokojivou práci, metody vyzkoušela, zavedla do provozu laboratoře a aplikovala je na vyrobené modelové vzorky sýrů. Získala tak potřebné znalosti a praktické dovednosti, které dále využije v rámci své diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Babák, Libor

V bakalářské práci Bc. Dominiky Školové shledávám následující nedostatky: 1) Formální úroveň a) nedodržení závazných fakultních předpisů na formu BP - práce tisknuta pouze jednostranně, -zcela chybí kap. Seznam zkratek a symbolů, přesto že je v práci řada zkratek, např. VVTPH..., -hlavní kapitoly nezačínají na nové stránce, např. kap.4 str. 28 b) typografie -různé mezery mezi kapitolami, např. str.17, -odsazení textu v úvodu odstavce - někdy je, jindy není, např. str.29, -rozdílné znázornění škály - někde dlouhá pomlčka, jinde krátká, např. str. 33, -mezera mezi číslem a % - někde je, jinde není, např. str. 33. c) překlepy aj. chyby textu - relativně málo, např. "molecul" s "c", str. 13, -nesmyslná chybová hláška v úvodu kap. 4.4, str. 33. 2) Obsahová úroveň a) věcné hledisko -nevyčíslená chemická rovnice str. 23, posl.řádek, -neúplná rovnice neutralizace (chybí voda) str. 24, -v abstraktu chybí zmínka o stěžejních výsledcích práce, -první kapitole s názvem Rozdělení sýrů asi měla předcházet ještě nějaká kapitola pojednávající o sýrech obecně, -chyba u statistických zápisů není vyjádřena na jednu platnou číslici, -výsledky prezentovány duplicitně - tabulka + graf. b) citace a literatura - odkazy na literaturu jsou v práci užity chaoticky, od začátku textu práce se objevují postupně odkazy 1,2,3,4,9,11,... zjevně neseřazená literatura ani dle pořadí výskytu, ani abecedně, -v seznamu literatury, kap.6, se nesprávně v jednotlivých citacích vyskytují velmi zvláštní pasáže začínající písmeny "il", např. v citaci č.4, 5 a 10, str. 38.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82304