ŠKAROUPKA, P. Návrh pojistného portfolia pro společnost ÚKLIDOVÝ SERVIS ŠKAROUPKA s. r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinovičová, Dana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Straka, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23399