MOSYURCHAK, A. Analýza autofluorescenčních snímků sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Student Andriy Mosyurchak se zabýval segmentací autofluorescenčních oblastí ve snímcích sítnice. Za tímto účelem realizoval metodu nárůstu regionů a dále pak metodu aktivních kontur pro zpřesnění segmentace. Druhá metoda se pak ukázala jako nevhodná, ale v práci bohužel není tento fakt nějak zdokumentovaný. Odevzdaný text obsahuje podstatné závěry a shrnutí, ale je poměrně strohý. Na několika místech by si zasloužil rozšíření (například problematika vzniku AF oblastí). Text by si také zasloužil pečlivější typografickou úpravu. Během řešení projektu byl kontakt s lékařským pracovištěm, které poskytlo data, přerušen a výsledky tak bohužel nebylo možné adekvátně zkonzultovat. Student během řešení pracoval samostatně a na konzultace se dostavoval dle potřeby. Výsledná práce pak ukazuje, že student má dostatečné schopnosti k udělení titulu inženýr. Práci hodnotím stupněm C/78.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Odstrčilík, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá tématem analýzy autofluorescenčních snímků sítnice. První část práce se zabývá popisem obecných poznatků o metodách segmentace obrazů, které lze využít pro segmentaci autofluorescenčních zón. Postrádám však rešerši zahraniční odborné literatury z této oblasti. Pro praktickou realizaci segmentace autofluorescenčních zón byla dále zvolena iterativní metoda využívající narůstání oblastí z ručně vybraných inicializačních bodů. Popis jednotlivých kroků zpracování působí logicky a přehledně. Ocenil bych ale, kdyby byl popis algoritmického řešení segmentační metody doplněn vývojovým diagramem. V práci je prezentován vývojový diagram pouze k algoritmu následného sledování vývoje autofluorescenčních zón. Z něj však není na první pohled zřejmé, co algoritmus přesně dělá. Vyhodnocení metody je provedeno na vybraném souboru dat. Data však v práci nejsou popsána. Čtenář tak na první pohled neví, zda se jedná o video či statické snímky snímané s časovým odstupem. Ocenil bych tedy alespoň základní popis použitého souboru dat, včetně uvedení počtu, kolik snímků bylo použito pro testování navržené metody. Dále mám výtku ke způsobu prezentace výstupů formou grafického zobrazení změny plochy zkoumaných zón. Grafy na Obr. 50 až Obr. 73 působí nepřehledně a navíc mají všechny stejný popisek. Z prezentovaných grafů není vůbec zřejmé, zda se sledovala pouze plocha jedné vybrané zóny nebo zda se jednalo o průměr plochy ze všech zón. V závěru práce se student zmiňuje, že byly v průběhu řešení zadaného úkolu vyzkoušeny i jiné přístupy segmentace, které však v práci nejsou popsány z důvodu, že neposkytovaly kvalitní výsledky. Bylo by vhodné alespoň zmínit, o jaké metody se jednalo. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Text práce obsahuje velké množství překlepů a gramatických chyb. Formát seznamu bibliografických citací nemá jednotný styl. V mnoha případech se text práce neodkazuje na obrázky a mate tím čtenáře. V práci dále postrádám jakoukoliv zmínku o implementaci jednotlivých programových funkcí či uživatelský návod k vytvořenému softwaru. Na závěr konstatuji, že i přes zmíněné výtky bylo zadání diplomové práce splněno. Diplomant prokázal schopnost nastudovat si danou problematiku a získané znalosti prakticky uplatnit při vytvoření požadovaného inženýrského díla. Hodnocení: C/70 b.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 85969