MIKOLÁŠOVÁ, K. Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakteristikou interakcí mezi hyaluronanem a proteinem albuminem z hlediska viskozitního a reologického chování těchto systémů, jakožto i UV-vis charakteristikou, resp. turbidimetrií i elektroanalytickými metodami. Práce má klasické členění s kapitolami věnujícím se, jak oběma polymerům zvlášť, tak i problematice společných interakcí. Zde trochu dochází k nepřesnostem díky překladu odborných článků. Tvrzení, že albumin nahrazuje funkci enzymu hyaluronidázy (str. 13) zní poněkud zvláštně, spíše je myšleno, že albumin inhibuje funkci tohoto enzymu. Některé citační odkazy nesedí, např. odkaz [4], protože studie, o které se odstavec zmiňuje je od autorů Lénormand a spol. a nikoliv z bakalářské práce J. Zemana, byť se o ní také zmiňuje. Povaha směsných komplexů HA-BSA a jejich rozpustnost nebude záviset pouze na délce řetězce HA, ale také na koncentraci obou biopolymerů, resp. jejich vzájemném molárním poměru. Na str. 15 se píše o ideálním interakčním poměru disacharidových jednotek HA vůči albuminu. Dle čeho se usuzuje, že poměr je ideální? Smyková rychlost v obr. 10 je označena jako D, ale v textu je použit symbol „gamma dot“. Chtělo by to sjednotit, každopádně druhé označení je v reologii běžnější. K obr. 11 je poněkud zavádějící odkaz [30], protože autorem obrázku je sám školitel ;-). Obsah vody v práškovém hyaluronanu (str. 26) je třeba určovat z TGA, což je přesnější a navíc se při měření TGA používá definovaná atmosféra. V diskusi výsledků se studentka občas odkazuje na vzorky nepřesně a vyzní to, že se studovaly pouze roztoky hyaluronanu, nikoliv směsné vzorky, obsahující albumin. Diskuse je občas kostrbatá nebo neúplná a objevují se i téměř protichůdná tvrzení. V závěru práce by se už neměly výsledky příliš podrobně popisovat, ale spíše shrnout obecné a podstatné poznatky z nich. Přes výtky, studentka vynaložila nemalou snahu při vypracování práce a rovněž projevila schopnost práce v laboratoři a jistou zručnost. Byla schopna provést řadu měření na několika analytických technikách a osvojit si zejména reologii. Občas se sice vyskytly problémy s časovým plněním plánu, nicméně úkoly studentka splnila a vytvořila práci odpovídající kvality. V souladu s výše uvedeným souhlasím s obhajobou této práce a navrhuji známku „B, velmi dobře“ a s udělením titulu Bc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kratochvílová, Romana

Předložená bakalářská práce studentky Kristýny Mikolášové se zabývá studiem interakcí hyaluronanu a albuminu. Jedná se o velice zajímavé téma především z hlediska aktuálnosti výzkumu tohoto typu. Motivace této práce je dobře vysvětlena v kapitole 1 Úvod. Kapitola 2 Teoretická část obsahuje obecné informace ke zmíněné problematice a stručný popis použitých analytických metod. V této části postrádám podrobnější seznámení s publikovanými přístupy ke studiu interakcí v systémech hyaluronan - bílkovina. Veškeré postupy jsou velice přehledně shrnuty v Experimentální části, na niž volně navazuje Diskuze výsledků. Data jsou komentována dostatečně, i když občas poněkud krkolomně a podávají dostatečné vysvětlení k naměřeným výsledkům. Celá práce působí velice pěkným a uceleným dojmem, mám jen pár výtek z formálního a typografického hlediska: - V seznamu použité literatury se vyskytuje několik zdrojů, o kterých se v textu vůbec nezmiňujete (např. [2, 19-20]) - Pokud se autor odkazuje na určitý graf, případně obrázek, je dobré doplnit i číslo stránky nebo přímo napsat, že se mluví o příloze. Dodá to textu větší přehlednost. - Je dobré řídit se pokyny pro psaní závěrečných prací na FCH VUT, které jsou k dispozici na webu fakulty. I přes zmíněné drobné nedostatky se jedná o velice kvalitní práci, kterou hodnotím známkou „výborně A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67653