VELEBA, L. Turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá turbodmychadly, kde stěžejní část je věnována jejich poškozením. Za tímto účelem student oslovil i firmu, která se zabývá jejich opravou a která mu umožnila zdokumentovat základní příčiny opotřebení a závad. Při zpracování práce student postupoval iniciativně, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Práci hodnotím za velice zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

Na práci především velmi kladně hodnotím vlastnoruční zdokumentování základních případů havárie turbodmychadel. Několik nepodstatných výhrad bych měl pouze ke stylistice a uvítal bych i schémata vyfotografovaných turbodmychadel (nebo alespoň bližší popis), aby byly zřejmé souvislosti s poškozením. Své výhrady k této práci jsem shrnul v otázkách uvedených v tomto posudku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82270