OSIČKA, O. Vliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mouralová, Kateřina

Student pracoval samostatně a k řešení problému ve fimrě Frauenthal Automobile přistupoval zodpovědně. Práce je na velmi dobré grafické úrovni. Pro lepší využitelnost výsledků v praxi by bylo dobré zvýšit počet měřených hrdel a také provézt měření ve více místech, než-li pouze ve dvou. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá deformací hrdel v procesu výroby vzduchojemů pro automobilový průmysl. Skládá se ze dvou hlavních částí, kde v první teoretické části je kompletně a velmi dobře popsán proces výroby vzduchojemů a proveden podrobný rozbor technologie tváření, svařování, povrchových úprav a jejích dílčích aplikací při výrobě hrdel. Druhá část práce se věnuje problematice deformace hrdel. Experimentální část je zaměřena především na jakost jednoho konstrukčního prvku hrdel, kterým je závit. Zde bylo provedeno měření závitu pomocí kalibru a závitového mikrometru a jsou vyhodnoceny změny, ke kterým došlo vlivem jednotlivých výrobních operací. Statistické vyhodnocení je omezeno na průměrnou hodnotu měřené veličiny vždy ze tří měření. Zde by byla na místě podrobnější identifikace procesu měření. Hlavním kladem práce je podrobný rozbor technologie a možných příčin vzniku neshodných výrobků v průběhu technologického procesu. Autor prokázal znalost dané problematiky a schopnost posuzovat problémy v širších souvislostech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82711