TAUFER, T. Konstrukce stendu pro dynamické testování protéz dolních končetin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Diplomová práce je na solidní úrovni a student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Realizované zařízení pro dynamické testování protéz dolních končetin je dobře uplatnitelné při dalším výzkumu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Robenek, Dětřich

Diplomant se ve své práci zabýval návrhem zkušebního zařízení pro cyklické testování protéz chodidel, které bylo ve formě funkčního vzorku rovněž sestaveno a ve vazbě na stanovené cíle této DP úspěšně ověřeno. V úvodu své práce diplomant provedl velmi podrobný rozbor současného stavu poznání v oblasti protetiky dolní končetiny a uvedl přehled používaných zkušebních zařízení pro ověřování vlastností a parametrů aktuálně vyráběných protéz. Návrh řešení vlastního zkušebního zařízení (v DP nazávaného jako "stend") provedl diplomant věcně správně, prokázal dostatečně vysokou úroveň odborných znalostí souvisejících s touto problematikou a prokázal schopnost inženýrského přístupu při analýze problému a vyhodnocení získaných informací za účelem naplnění cíle podle zadání diplomové práce. Z pohledu stalistické úpravy a pravopisu považuji diplomovou práci za průměrnou, diplomant se dopostil mnoha pochybení v názvosloví a pravopisu a v některých pasážích DP je zapotřebí značná schopnost domýšlení, aby bylo možno textu technicky správně porozumět. Tato skutečnost měla významný vliv na celkové hodnocení práce. Závěrem hodnocení této DP konstatuji, že stanovený úkol byl splněn v celém rozsahu zadání a navrhuji hodnocení známkou VELMI DOBŘE/B a doporučuji tuto DP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82812