MÍČKOVÁ, P. Rizikové inženýrství v české energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení rizik v energetice. V úvodní části práce je shrnuta problematika řízení rizik a popsán současný stav v rámci ČR. Následně je provedeno porovnání vybraných metod a pomocí multikriteriální analýzy vybrána jako nejvhodnější metoda RIPRAN. Následně je v praktické části ukázáno použití této metody pro vyhodnocení rizik rekonstrukce MVE Podbaba. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro úpravu metody RIPRAN pro lepší využití pro hodnocení projektů z oblasti energetiky. Zadání práce bylo splněno. Studentka pracovala samostatně, dílčí výsledky konzultovala nepravidelně. Formální a grafické zpracování práce jsou na velmi dobré úrovni. Rozsah použitých zdrojů je odpovídající.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Krebs, Zbyněk

viz. příloha.

Navrhovaná známka
A
Body
93

eVSKP id 84978