BŘEZINA, M. Čerpadla umělé ledviny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

V rámci řešené bakalářské práce, jejímž cílem bylo sestavit rešerši o druzích čerpadel užívaných v současnosti pro umělou ledvinu, porovnat jejich dostupné technické, ekonomické, hemolyzační parametry a sestavit hodnotící závěr se autorovi podařilo tento záměr realizovat. V omezujících podmínkách daných především tím, že výrobci zmíněných zařízení jsou ochotni poskytovat uvedené parametry jen ve značně omezené míře a kliniky takové údaje samy často nemají k dispozici, práce přináší aktuální přehled v očekávatelném rozsahu a může být pro technická i klinická pracoviště přínosem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ranuša, Matúš

Bakalárska práca splnila moje očakávania, z hľadiska rešeršného prehľadu aktuálne dostupných dialyzačných prístrojov. Práca poskytla základný prehľad o konštrukcii zariadenia jeho využití a naplnila zadané ciele práce. Kladne hodnotím osobný prístup v oblasti získavania potrebných informácii u jednotlivých firiem. Prácu odporúčam k obhajobe s hodnotením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82983