JACKOVIČ, P. Filtr na bázi SIW pracující v polovičním módu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubka, Patrik

Student měl za úkol v rámci bakalářské práce vytvořit filtr na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu pracující v polovičním módu (HMSIW). Student v práci postupoval logicky. Z počátku vytvořil v CST Microwave Studio model samostatného HMSIW, pak model filtru 2. řádu na bázi HMSIW a na konec model filtru 4. řádu na bázi HMSIW. Byly vyrobeny modely HMSIW a filtru 4. řádu na bázi HMSIW. Měření těchto modelů dopadlo uspokojivě. Student byl v práci aktivní, hojně využívá zahraniční literaturu, pravidelně konzultuje dosažené výsledky či problémy. Formální zpracování práce je na dobré úrovni. Znalosti studenta v oblasti filtrů na bázi HMSIW jsou na vysoké úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Láčík, Jaroslav

Bakalářská práce se zabývá návrhem filtrů na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v polovičním módu. Text práce je rozdělen do 8 kapitol. Bohužel vyskytují se v něm chyby a nepřesnosti (např. popis funkce struktur SIW/HMSIW uvedený v 1. kapitole je místy nepřesný, vztah (1.3) je definován špatně, postup výpočtu šířky vlnovodu na str. 18 je chybný, vztah (3.1) není obsažen v [10] jak je uvedeno atd.), které snižuji kvalitu předložené práce. Z textu práce není zcela zřejmé, proč návrh filtrů provedený v kapitole 4 byl pro výšku substrátu 0,508 mm, když vlastní realizace filtrů byla na substrátu o výšce 1,524 mm. Bohužel, v kapitole 5 (v kapitole 5 byly tyto filtry pomocí programu CST Microwave Studio optimalizovány) jsem nenašel zmínku o změně výšky substrátu. V práci postrádám hlubší diskuzi obdržených výsledků (simulace vs. měření na str. 22 a 44). Z formálního hlediska bakalářská práce obsahuje několik menších chyb a krkolomných formulací. I přes uvedené výtky považuji zadání práce za splněné.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 84641