JANŮ, A. Studie výkonnosti vybraného podniku vzhledem k provozním nákladům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Zpracování práce ve vybraném oboru podnikatelské činnosti je přínosné. Řeší problematiku nalezení úspor provozních nákladů a zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle, které byly sestaveny z hlediska podnikání v provozní oblasti byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Na základě uvedených teoretických přístupů byl zpracován i postup návrhu řešení pro úsporu provozních nákladů
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky řešení a na jejich základu sestaveny závěry pro budoucí rozvoj podnikání je v dané oblasti přínos diplomantky
Praktická využitelnost výsledků B Je třeba konstatovat, že řešení snížení nákladů v provozní oblasti, je oblast opomíjená, především v oblasti zemědělské produkce a tak tak je nutno kladně hodnotit využitelnost výsledků do dané oblasti podnikání
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je vhodně doplněna obrázky i tabulkami. Jazykové úroveň splňuje požadavky , kladené na inženýrské práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Při řešení bylo pracováno se všemi použitými literárními prameny.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

"Cílem DP bylo vypracovat návrhy pro zvýšení výkonnosti vybraného rodinného podniku z oblasti zemědělství. Není zřejmé, proč se zaměřila pouze na jeden "" zdroj"" provozních nákladů, tedy vytápění. Tím se DP zúžila pouze na investice do této oblasti. Kap. 12- literatura není správně uvedena. Cíl byl tedy splněn jen částečně."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 84288