ČERMÁKOVÁ, V. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší potřebnou oblast pro realizaci potřeb a požadavků zákazníků v rámci distribučních řetězců a poskytuje náměty pro spolupráci zabezpečení zdrojů v oblasti fyzické distribuce a tvorby logistických cest

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle sestavené pro návrh řešení byly v celé šíři splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použité metody pro úsporu času a nákladů ke splnění zákaznických požadavků vedly i k návrhu postupu řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B na základě dosažených výsledků z analytické činnosti současného stavu byly sestaveny závěry k realizaci v praxi
Praktická využitelnost výsledků A Použití výsledků vede k doporučením ve způsobu řízen í a využití spediční databanky pro návrh distribučních kanálů k realizaci potřeb a požadavků zákazníků
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Písemná část práce je vhodně doplněna obrázky a grafy. Jazyková kultura je na úrov ni inženýrské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je sestavena na základě práce s uvedeným přehledem informačních zdrojů včetně použití při citacích.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Komárková, Lenka

Předložená diplomová práce představuje ucelené, systematické a logické uspořádání autora k zadanému tématu, jehož orientaci považuji za aktuální. Práce je zcela jednoznačně přínosem pro vybranou společnost. Považuji ji za zdařilou a kvalitní, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85617