KOTRČ, V. Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadaňka, Petr

1. Informace k zadání Jde o „obvodářskou“ diplomovou praci. Student musel do detailu pochopit principy řady bloků analogových integrovaných obvodů a musel se naučit je aktivně používat. Součástí diplomové práce je i poměrně obtížná chybová analýza různých zapojení . Práce je poměrně naročná, zadání bylo splněno 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Student. pracoval dobře, na konzultace byl připraven. 3. Aktivita při dokončování Práce byla dokončena a její obsah byl konzultován NĚKOLIK TÝDNŮ před konečným termínem což je v případě diplomových prací které jsem v posledních letech zadával naprostý unikát. 4. Práce s literaturou Student byl schopen si sám sehnat potřebnou literaturu a velmi rychle se seznámil s poznatky které k vypracování diplomové práce potřeboval. Navrhuji hodnocení diplomové práce klasifikačním stupněm A (96 bodů)

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Prokop, Roman

Předložená práce bez jakýchkoliv výhrad splňuje zadání i další požadavky kladené na diplomovou práci. Zpracování je velmi komplexní a ukazuje, že student se velmi dobře orientuje v obvodářských principech. Navíc práce obsahuje poměrně podrobnou chybovou analýzu jednotlivých obvodů. Práce je logicky členěna. V teoretické části jsou velmi přehledně zpracovány topologie bloků pro používané napěťové reference, včetně jejich výhod a omezení. Tato část by se jistě mohla použít i jako výukový text. Zde bych měl snad jedinou drobnou výtku, že pro větší přehlednost by bylo lépe alespoň v teoretické části použít normalizovaných schémat obvodů namísto schémat z návrhového prostředí Cadence, což zde však není na úkor vypovídací hodnoty ani grafického zpracování. Navržené obvody jsou nakonec ještě optimalizovány z hlediska plochy, maximální přesnosti a minimálního rozptylu, což vyžaduje už i jisté návrhářské zkušenosti. Při samotném návrhu student postupoval systematicky a dosažené výsledky jasně a zřetelně prezentuje. Z práce je zřetelná snaha o precizní zpracování a také množství odvedené práce. Celá práce působí velmi vyzrále. Proto ji doporučuji k obhajobě a jen díky zanedbatelným výtkám hodnotím A / 98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 85702