BARTOŠÍK, J. Vliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Cíl diplomové práce, kterým byl experimentální výzkum vlivu velikosti náhrady kyčelního kloubu na tření a formování mazacího filmu, byl splněn. Celkově práci hodnotím známkou A. Autor práce rovněž splnil podmínku výstupu do databáze RIV - je totiž spoluautorem přijatého článku v časopise s IF Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Student sice nebude pokračovat v doktorském studiu, výsledky jeho práce však budou využity k publikování na mezinárodních konferencích. Student dokázal naměřit a popsat chování mazacího filmu v reálné geometrické konfiguraci kyčelního kloubu, což hodnotím jako největší přínos jeho diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dzimko, Marián

Práce je kompaktná, prehľadne spracovaná bez významnejších formálnych a gramatických chýb. Diplomant po konzultáciách so školiteľom prácu, obsahovo spracoval na veľmi dobrej úrovni. Práca spĺňa požiadavky kladené na záverečné práce 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83292