LITERA, J. Systém dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následné využití tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá systémem dlouhodobé akumulace tepla ze solárních kolektorů s jeho následným využitím v běžném rodinném domě. Student provedl návrh na reálný objekt, resp. na RD vlastněný jeho rodiči. Vzhledem k výsledkům, které jsou prakticky nerealizovatelné, navrhl student nad rámec bakalářské práce jiná řešení. Při zpracování práce student postupoval iniciativně, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Práci hodnotím za velice zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Cílem práce byl návrh vytápěcího systému RD s celoroční akumulací pomocí solárních kolektorů a tepelného čerpadla. Bakalářská práce je členěna do 6 kapitol, obsahuje 40 stran textu+přílohy. Uvádí popisy solárních nízkoteplotních systémů, principy TČ a akumulace. V kapitole č: 4 a 5 je uveden návrh systému pro konkrétní objekt ve dvou variantách akumulace (voda a štěrk). Součástí návrhu je i ekonomické zhodnocení a použití alternativního vytápění (kap.č.6). V závěru jsou na základě ekonomického hodnocení správně definovány nevýhody navrženého systému. Práce splňuje zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82272