BARTŮNĚK, D. Matematický model experimentální smyčky kritických tepelných toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Suk, Ladislav

Student pracoval aktivně a samostatně, prokázal schopnost řešit zadaný problém a správně interpretovat získané informace.Odevzdaná práce splňuje požadavky zadání a překračuje nároky kladené na tento typ závěrečné práce. Mezi drobné nedostatky praktické části patří absence seznamu použitých přístrojů s uvedením jejich přesnosti.Tento nedostatek možno připsat nezkušenosti autora. V kapitole 6.2 je nevhodně zvolen jednotkový skok na jeden volt místo na jeden watt. Tato drobná chyba však výrazně nesnižuje kvalitu práce. Bakalářskou práci hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

V této bakalářské práci se student potýká s úkolem matematicky popsat jednotlivé komponenty experimentální smyčky KTT. Toto zadání je z hlediska komplexnosti úkolu zadání diplomové. Student byl však schopen nastudovat základy řízení a regulace, které podrobně popsal v první polovině práce. V další části bylo provedeno vyhodnocení přenosů soustavy pomocí analytické metody pro jednu vybranou komponentu, a to 20KW elektroohřívák uzavřený v nádobě spolu se zohledněním intervalu hodnot vnitřního přestupu tepla v nádobě. Poslední část se věnuje experimentální identifikaci pomocí přechodové charakteristiky. Měření bylo provedeno pomocí termočlánků připevněných na spirály topidla měřeném na vzduchu. Samotné měření a následné vyhodnocení bylo sice provedeno adekvátně, avšak pro srovnání obou metod by bylo vhodné ponořit topidlo do kapaliny a získat tak relevantní odezvu systému. Vzhledem ke kvalitě práce by bylo v závěru vhodné doplnit také komentář k vlastní aplikaci matematického modelu pro samotné řízení exp. smyčky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86998