TOMKOVÁ, P. Analýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Práce je na velmi dobré odborné úrovni, jsou uvedeny podstaty jednotlivých vybraných oceňovacích metod, vlivy, které se projeví při oceňování, je i procentuálně vyčíslen rozdíl mezi výsledky jednotlivých metod. Práce je vypracována seriózně, výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, závěry práce jsou správné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomantka dodržela rozsah zadání a cíle práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část byla zpracovaná podrobně, s potřebnými podklady a materiály.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně, byly shromážděny databáze srovnatelných nemovitostí.
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosné je zmapování situace na trhu s obdobnými objekty.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Při zpracování diplomové práce prokázala autorka schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava práce je na dobré úrovni, je vhodně doplněna grafy a tabulkami.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrubanová, Michaela

Diplomantka splnila hlavní cíl diplomové práce, provedla ocenění několika způsoby, jejichž výsledky srovnala jak textově, tak číselně a následně graficky. V závěru nejsou vypočteny percentuální rozdíly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována v souladu se zadáním.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup k dosažení cíle je přiměřený.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Použité metody jsou běžně užívané, podklady byly zpracovány pečlivě, včetně provedení místního šetření a zjištění skutečného stáří budov.
Obtížnost a správnost řešení C Obtížnost odpovídá požadavkům na diplomovou práci, avšak u metody přímého porovnání mohla být vhodněji volena porovnávací kritéria, popř. vhodněji vybrat objekty k porovnání a to s ohledem na výši směrodatné odchylky, chybí ověření absence extrémů v databázích Grubbsovým testem.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přínos pro praktické využití je úzce časově i lokalitou omezen, spočívá především ve zmapování situace na trhu s rodinnými domy v dané lokalitě.
Odborná jazyková úroveň B V práci jsou uvedeny všechny pojmy týkající se dané problematiky.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafická úprava práce je na průměrné úrovni. Uvedené vzorce nejsou číslovány.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82624