WEISS, A. Analýza odezvových veličin vzorků kostní tkáně v různém stavu demineralizace nebo deproteinizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosynek, Petr

Vypracovaná bakalářská práce pana Andreje Weisse je z experimentální oblasti. Zabývá se vlivem deproteinizace (odebrání kolagenní složky) vzorků kostní tkáně na vybrané mechanické veličiny. Největším tvůrčím přínosem práce byla z mého hlediska fáze, kdy student odladil přípravu vzorků pomocí vlastní konstrukce přípravku. Dále ve své práci nad rámec cílů uvádí počátek vyhodnocení vlastností vzorků pomocí viskoelastických modelů, kde taktéž navrhl a zkonstruoval přípravek k měření. Student splnil zadané téma v celém rozsahu, a i když závěrečná analýza výsledků postrádá širší popis, hodnotím práci jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Man, Vojtěch

Pan Weiss se ve své práci zabývá mechanickými zkouškami prasečí kortikální kosti ve fyziologickém a chemicky ovlivněném stavu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretický úvod a samotný experiment. Z popisu experimentální části je zřejmé, že příprava a realizace měření si vyžádaly jistou invenci, což hodnotím velmi pozitivně. Přesto bych se v této části vyhnul příliš podrobnému popisu přípravy vzorku (viz kap. 5.1) a raději se zaměřil na vyhodnocení naměřených viskoelastických vlastností vzorku, případně měření ve více demineralizovaných stavech (např. v různých časových intervalech), jak též uvádí název práce. Uvítal bych také širší diskuzi v závěru. Oproti poměrně zdařilé experimentální části je teoretický úvod velmi slabý. Již v úvodu chybí jasná formulace problému, čímž se smysl práce stává pro čtenáře nejasným a bohužel se ho nedozví ani v závěru. Následující Kapitoly 1 až 3 pojednávají o struktuře kostí a jejich mechanických vlastnostech, postrádám zde návaznost na řešený problém. Práce s literaturou a odkazy je v nich taktéž na špatné úrovni. V kapitole 4 je uveden přehled analyzovaných veličin. Z textu ovšem není patrné, co jsou odezvové veličiny (viz. Otázky oponenta) a také zde postrádám oporu tvrzení v literárních zdrojích (např. str. 19, kde autor píše o nelineárním chování biologických tkání). Dále se zde vyskytují i faktické chyby a nepřesnosti (viz. Kapitola 4.5 – model s jedním stupněm volnosti) a část 4.6 o viskoelasticitě je příliš obecná a nic neříkající. Po grafické stránce je práce vydařená, nicméně působí neuceleně a bez logické návaznosti jednotlivých kapitol. Naměřené výsledky tak ztrácejí svoji hodnotu. Literární zdroje jsou značně zastaralé a není tak brána v potaz aktuální úroveň poznatků. Výjimku tvoří reference č. 6, což je disertační práce vedoucího bakalářské práce. V celé práci chybí rešeršní studie, která je uvedena v Cílech bakalářské práce. Práci hodnotím známkou D a s odpověďmi na doplňující otázky ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 82590