KOUKAL, V. Motorová jednotka lesního vyvážecího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem motorové jednotky lesního vyvážecího stroje. Rešeršní rozbor u úvodu shrnuje parametry podobných vyvážecích strojů v daném hmotnostním rozmezí od několika výrobců. Následně jsou parametry uvedeny a porovnávány pomocí parametrů absolutních i poměrových. V nosné části práce je dále uveden výpočet jednotlivých výkonových spotřeb stroje dle parametrů zadání. V závěru je uveden přehled možných značek a typů vznětových motorových jednotek pro pohon daného vyvážecího stroje včetně doporučené hodnoty výkonu pro tento zadaný stroj. Bakalářská práce studenta Koukala splnila požadavky a cíle zadání. Použité metody jsou adekvátní zadání práce a práce je hodnotově správně vypočtená. Student prokázal znalosti získané studiem. Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi dobré úrovni. Práce má textově velmi dobrou kvalitu. Výhrady mám zejména k: -drobná chyba je u grafu v obrázku 11 (str. 16), kde není uvedena v legendě velikost jednotky tažné síly -str. 10 v textu popisu stroje nejsou odkazy na pozice -str. 39 překlep v citacích u položky 11 Autor se přesto v textu vyjadřuje věcně a důkladně se odvolává na citace zdrojů, použitých vzorců a tabulek. Po stránce grafického zpracování není zásadní připomínky. Stylistická úprava a pravopis jsou až na drobné překlepy v pořádku. Student prokázal znalosti v oblasti navrhování motorových jednotek lesních vyvážecích strojů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá návrhem výkonu motorové jednotky lesního vyvážecího stroje hmotnostní kategorie do 16.500 kg a jejím výběrem. V úvodní části je uveden pouze velmi stručný obecný popis lesního vyvážecího stroje, což pro tento typ práce nepovažuji za postačující. Následně jsou porovnány charakteristické vlastnosti vyvážecích strojů šesti výrobců s provozní hmotnosti 16.500 až 17.300 kg. Porovnání je provedeno pečlivě, ale postrádám vlastní názor autora na zjištěné hodnoty (zejména u grafů na obr. 13 a 14 (jen prosté komentování výsledků nepovažuji za postačující). V další části práce student stanovuje potřebný výkon a vlastnosti motoru pro zadaný lesní vyvážecí stroj. Jsou stanoveny velikosti jízdních odporů a z toho určeny pro jednotlivé dopravní režimy potřebné výkonové požadavky motoru. Poté jsou analyzovány výkonové požadavky pro pracovní zařízení (hydraulický jeřáb) a na základě získaných hodnot je v závěru proveden výběr konkrétního spalovacího vznětového motoru. Práce je zpracována pečlivě a je většinou logicky a přehledně členěna. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah. V práci je však několik drobných nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - chybí seznam zkratek, - drobné překlepy (např. str. 11, atd.) - popisy jednotlivých představovaných typů vyvážecích strojů a jejich vlastností jsou značně poplatné textům propagačních materiálů, - výpočet je poněkud nepřehledný v důsledku rozdělení této části do dvou kapitol. V kap. 3.1 jsou postupně uvedeny veškeré potřebné výpočtové vztahy, do kterých je v kap. 3.2 dosazeno, - pro účinnost je nevhodně užíváno řecké písmeno mí (místo eta) (rov. 12), - kapitola 4.1 je umístěna nevhodně - dle svého obsahu měla být umístěna v úvodní části práce, Předložená práce má (i přes některé drobné chyby spíše formálního charakteru) celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Za pozitivní lze označit to, že práci je možno využít pro předběžné stanovení výkonů motorů obdobných pracovních strojů, případně ověřit i vhodnost použitých motorů u stávajících strojů (např. jako jedno z kritérií při jejich pořizování). Vojtěch Koukal ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82739