ŠINCL, J. Konstrukce a výroba střižného nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Autor k dané práci Konstrukce a výroba střižného nástroje přistupoval zodpovědně a svědomitě. Na zadaném tématu pracoval samostatně, využíval plně konzultací, nástroj, který navrhnul je již využíván ve strojírenské firmě. Kladně je také možno pochválit grafickou úroveň práce, včetně výkresů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Ladislav

Přestože se jedná o práci obecného bakaláře tak byl zpracován i postupový nástroj, což hodnotím velmi kladně. Nic méně na druhé straně mi chybí lépe zpracovaná studie problematiky stříhání a ohýbání z hlediska technologičnosti výroby, tedy dosařitelných mořností z hlediska, přesnosti, drsnosti, tvaru a pod a snad i něco více o konstrukci střižných nástrojů. Z hlediska formálních náležitostí vytýkám číslování stran - mělo by být až od Úvodu. Protlačení výstřižku skrz střižnici - kap. 2.1.3 . Špatné využítí plochy stránek str.17,18,19 a nekvalita obrázků. Chybí výkres součásti a zhodnocení její vyrobitelnosti. str. 22 Nástřihový plán obr. 3.5 chybí asi má být 4.3. V návrho postupu výroby není uvedeno zda bude sříhono z pásu nebo svitku , jak je zajištěn posuv o krok. str. 27 - ocel kalena na... má být kalena a popuštěna str. 37 technicko ekonomická zpráva jen v náznaku neřeší skutečné náklady na jednu součást vyrobenou uvedenými způsoby. Výkresová dokumentace - chybné technické kreslení (šrafy, řezy, pohledy , měřítka např 1:3, A4 na šířku) a pod

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82725