BABIČKA FIALOVÁ, D. Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Turek, Vojtěch

Práce je zaměřena na analýzu proudění v systémech s distribucí do prostředí o konstantním tlaku. Text je uspořádán logicky a jeho rozsah je adekvátní zadání. Po grafické stránce je práce velmi zdařilá a obsahuje pouze zanedbatelné množství drobných gramatických či stylistických chyb. Autorka vyhodnotila 42 různých modelů, přičemž namísto prostého porovnání získaných dat provedla jejich základní statistickou analýzu. Požadavky uvedené v zadání práce byly tudíž nejen splněny, ale navíc i výrazně překročeny. Je potřeba zdůraznit také fakt, že získaná data byla použita pro validaci zjednodušeného modelu proudění a následnou přípravu příspěvku na mezinárodní konferenci PRES’15. Tento příspěvek byl předběžně přijat a dá se očekávat, že bude publikován v zahraničním recenzovaném časopise Chemical Engineering Transactions. Celkově je tedy práce velmi přínosná a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dohnal, Miloslav

Autorka ve své práci popisuje záležitosti nerovnoměrného rozložení průtoku pracovní látky trubkami distributoru. Pro řešení problematiky si zvolila komerční software ANSYS Fluent pro pokročilé výpočtové modelování tekutin (CFD). Volba této metody modelování vyžadovala nastudování rozsáhlé literatury nutné pro porozumění výpočtových modelů, tvorbě výpočetní sítě a nastavení řešiče alespoň na elementární úrovni. Obzvláště pokud se jedná o první seznámení se s CFD modelováním jako tomu bylo v tomto případ. Studentka Dominika Fialová zpracovala bakalářskou práci, z mého pohledu, až v nadstandardním rozsahu, přičemž byla schopna dodržet stylistickou a grafickou úpravu na vysoké úrovni. Musím říci, že práce je velmi čtivá. Kapitoly na sebe logicky navazují a postupně tak čtenáře uvádí to řešené problematiky. Pokud bych měl autorce něco vytknout, tak postrádám lepší popis obrázků. V případech kdy jsou umístěny dva obrázky pod jeden popisek postrádám běžné rozdělení a), b), c) atd.; obrázek 4-3 a 4-4 (strana 21), avšak toto je pouze kosmetická vada. Ovšem neplatí pro obrázek 4-8, strana 24. Zde autorka porovnává ustálení průtoku trubkami distributoru pro pracovní médium voda a vzduch. Z obrázku není patrné, který průběh souvisí s vodou a který se vzduchem. Zde bych navíc chtěl vytknout označení os x. Autorka je pojmenovala jako “Výpočetní čas”. Toto označení spíše evokuje fyzickou dobu výpočtu než simulovaný čas procesu. Preferoval bych označení jako “Doba průtoku”. Výpočet proudění pracovního média byl zvolen jako neustálený, čímž se do řídících rovnic systému zahrnou všechny časové derivace, popřípadě jejich diference. V těchto případech je běžné uvádět i zvolenou délku časového kroku, který zde také postrádám. I přes tyto výše uvedené drobné výtky považuji práci za nadprůměrně dobře zpracovanou a nabyté zkušenosti s CFD modelováním jako solidní základ pro další využití ve studiu. Tímto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82721