SEDLÁČKOVÁ, M. Metodika hodnocení provozního stavu dílenských a skladových jeřábů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik, které vyplývají z technického stavu u mostových jeřábů. Při své práci autorka využívala jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací, legislativních předpisů, norem a internetu. Práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Práce je logicky členěna do tří hlavních částí. V první části uvádí přehled hlavních bezpečnostních rizik a následně uvádí i většinu technických příčin, které je způsobují. V druhé části se věnuje problematice zkoušení jeřábů v průběhu jejich provozu. Závěrem druhé části navrhuje postup při hodnocení provozního stavu jeřábů podle platné legislativy. Pro tento postup je vytvořen i přehledný formulář. V závěrečné třetí části je autorkou podle předložené metodiky provedena konkrétní vzorová prohlídka skutečného mostového jeřábu včetně doporučených opatření. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah. V práci je však několik drobnějších i vážnějších nedostatků. Konkrétně se jedná o: - občas neobratné větné formulace, - drobné překlepy, - v kapitole 2 nevhodné členění na 13 velmi krátkých podkapitol, - nižší grafická kvalita tabulek 1 a 2 - v práci chybí seznam použitých zkratek a symbolů, - zbytečné používání zkratek (např. OK - ocelová konstrukce, ZZ - zdvihací zařízení atd), v kap. 7 i v protokolu chybí přesná identifikace jeřábu - výrobní číslo, přesný typ, rok výroby atd. - u obrázků v příloze (fotodokumentace z prohlídky) je uveden pouze popis dílů, měl by zde však být uveden i jejich stav (např. mírně opotřebený apod.) Předložená práce má (i přes některé chyby spíše formálního charakteru a pramenící z nižší praktické zkušenosti se zvolenou tématikou) celkově solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Za velmi pozitivní lze označit to, že práci je možno bez větších úprav využít pro vzdělávání pracovníků obsluh jeřábů, techniků zdvihacích zařízení ve firmách i částečně revizních techniků zdvihacích zařízení. Martina Kostíková ve své bakalářské práci prokázala odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Studentka se ve své práci zabývá hodnocením provozního stavu jeřábů. V úvodní části uvádí formou rešerše typy manipulačních zařízení. Výhrady mám ke kapitole 1.2 a 1.3 (str. 14), kde jsou uvedeny jen heslovitě názvy jeřábů a není zde popis. Dále navazuje přehled bezpečnostních rizik, která je velmi stručnou kapitolou a dále typické závady na jeřábech. V hlavní části práce provádí návrh doporučeného postupu při hodnocení stavu jeřábů a následně tuto svou metodiku experimentálně ověřila provedením prohlídky zdvihacího zařízení. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je správný, bohužel rozsah práce je stránkově nad požadavky bakalářské práce (72 stran textu včetně příloh). V práci použila studentka znalosti převážně z oblasti zdvihací techniky. Schopnost studentky interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Výhradu mám jen k nevhodnému názvu kapitol 3.6.3 a 4.4. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje velké množství obrázků a schémat. Stylistická úprava a pravopis je v pořádku. Překlepy na str. 20, netechnické vyjadřování na str. 17. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je vzhledem k rešeršní povaze práce malý. Není uveden seznam zkratek a symbolů, přestože má studentka na str. 20 a 37 výpočty a vyjadřuje se ve zkratkách (ZZ-str. 39) Přílohová část práce obsahuje dle zadání zápis provedení prohlídky ZZ vytvořené dle metodiky z nosné části této bakalářské práce. Bakalářská práce studentky Kostíkové je hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82703