ZEZULA, M. Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

Velmi zdařilá práce s praktickým zaměřením na velmi aktuální problematiku kostních adheziv a postupu jejich aplikace avlivňující významným způsobem klinickou využitelnost. Práce je zpracována v solidní angličtině a je výsledkem pobytu diplomanta na univerzitě v Lulea ve Švédsku. Přes některé drobné nedostatky a poněkud omezenou interpretaci výsledků je práce zpracována po formální i obsahové stránce výborně. Navrhuji proto hodnotit práci stupněm "Výborně". Dotaz k obhajobě: Jaké jiné systémy než adheziva na bázi polymetakrylátů jsou v současné době v ortopedii využívány a jaké jsou jejich výhody ve srovnání s PMMA?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Poláček, Petr

Diplomová práce se zabývá zajímavým tématem, jejíž výsledky by bylo možné aplikovat v chirurgické praxi. Zkoumá tokové chování cementů během jejich aplikace - tedy od smíchání obou komponent až po vytvrdnutí. Tyto cementy se používají k fixaci velkých kloubních implantátů v kostech. V teoretické části jsou přehledně rozděleny jednotlivé typy cementů z hlediska chemického složení, viskozity a zhodnoceny jejich výhody/nevýhody. Poté se rešerše zaměřuje na tzv. PMMA cementy, kde je rozepsán jejich vývoj, obvyklé složení, způsob polymerace/tvrdnutí a míchací systémy. Dále jsou popsány pracovní fáze aplikace cementu a jeho mechanické, fyzikální vlastnosti a nakonec rozebrána důležitá část - interakce těchto materiálů se živou tkání. Na úplný závěr jsou stručně popsány některé metody charakterizace cementů. Ke studiu byly vybrány čtyři cementy s rozdílnou viskozitou. Ke studiu tokových vlastností bylo zvoleno pět metod - reologické měření ke stanovení viskozity, další dva typy testu jednak měřily množství materiálu, které samovolně projde stříkačkou a sílu, která je potřebná k vytlačení cementu ze stříkačky. Poslední dva testy sloužily ke stanovení síly potřebné ke vnoření hrotu tyče do cementu a oscilující síly rotujícího hrotu tyče v cementu. Data z jednotlivých testů jsou zpracovány většinou v grafické formě. Někdy by ale stálo za to, některé důležité hodnoty uvést do tabulek. Pro lepší orientaci v grafech by bylo vhodné dodržovat stejné barevné rozlišení jednotlivých typů cementů a zachovat stejné pojmenování testů. Chemické složení cementů, které byly v práci použity by bylo lepší přesunout z teoretické do experimentální části. Číslování obrázků, grafů a tabulek je zbytečně komplikované. V části "Results" není dodrženo postupné odstupňování kapitol. Jinak jsou výsledky vzhledem k jejich množství poměrně přehledně uspořádány a patřičně popsány a dále diskutovány. Abstrakt je stručný a chybí v něm hlavní poznatky. V závěru jsou konfrontovány výsledky z jednotlivých měření vzhledem k pracovním fázím aplikace cementu. Po formální stránce se v práci vyskytuje několik překlepů (např. str. 23, 26, 27). U grafu na str. 44 je nesprávný popisek pro osy "y". Vzhledem k tomu, že je práce psána v anglickém jazyce, je vhodné používat tečky pro oddělování desetinných míst. Práce svým obsahem odpovídá zadání, doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24941