ČECHÁKOVÁ, T. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Černý, Jan

Diplomová práce se zabývá tvorbou rozhodovacích systémů s využitím fuzzy logiky pro hodnocení dodavatelů plastových oken. Systém v prostředí MS Excel je velmi intuitivní a poměrně dobře propracovaný. Kladně hodnotím také systém v prostředí MATLAB, zejména vytvoření spustitelné aplikace, kterou lze využít bez nutnosti zakoupení MATLABu. Prezentace dosažených výsledků je srozumitelná a výstižná. Celkově tedy předložená práce působí dobrým dojmem a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82879