OBŠIL, T. Návrh koncepce zařízení šplhajícího po sloupech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Obšil se ve své práci věnuje návrhu koncepce zařízení, schopného šplhat po sloupech a dopravit do určité výšky užitečný náklad. Pracoval samostatně a iniciativně, práci by ovšem prospělo více času na doladění některých konstrukčních drobností. Celkově považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Předložená bakalářská práce si klade za cíl vytvořit koncepční návrh zařízení určeného pro šplhání po sloupech veřejného osvětlení nebo podobných prvcích. Zařízení má zároveň být schopno unést náklad v řádu několika kilogramů. První část práce se zabývá rešeršní studií podobných zařízení a je zakončena výběrem zařízení, ze kterého se bude v koncepčním návrhu vycházet. Zbylá část práce se již zabývá návrhem celého zařízení, popřípadě výběrem jednotlivých částí konstrukce. V práci se vyskytuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů. Ke grafické úpravě mám však výtku k závěru na str. 30, není v posledním odstavci na některých místech použita stejná velikost fontu. Není to však příliš patrné v tištěné verzi, ale spíše v elektronické podobě práce. Práce je přehledně a logicky uspořádána a splňuje všechny formální náležitosti. Veškeré požadované cíle práce byly splněny. Téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82888