KRÁL, F. Konstrukce mobilního kolového podvozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem a koncepčním řešením mobilního kolového podvozku. Autor v úvodních částech uvádí formou rešerše typy a konstrukci kolových podvozků, jejich typy řízením, pohonem a text doprovází dostatkem obrázků a schémat. Dále student navazuje koncepčním návrhem kolového podvozku i s rámem, kde popisuje jednotlivé volby komponent podvozku. Analytické výpočty hlavních částí jsou obsaženy v kapitolách 10 a 11, kde v kapitole 10 jsou výpočty funkčních parametrů stroje a v kapitole 11 pevnostní kontrolní výpočty. Výpočty funkčních parametrů jsou vcelku provedeny a srozumitelně popsány na schématech. Pouze výhrady mám ke kapitole 10.2.2, která je i díky schématům málo srozumitelná. Výpočty pevnostní v kapitole 11 jsou horší kvality. Zejména s výpočtem v kapitole 11.2 nesouhlasím. Student zde navrhl nevhodně složité uvolnění rámu stroje. Další výhrady mám zejména: -absence popisu u obrázků číslo 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 -str. 34 – kóty u schémat 28 a 29 na setiny milimetru. -str. 36 – volba vůle v kloubu čepu 1mm -str. 37 – zajištění čepu přivařením ke kloubu -str. 42 – snížení tlaku v řízení stroje z 25 na 18 MPa -str. 50 – špatná jednotka liniového spojitého zatížení rámu. -úvod a závěrečné zhodnocení jsou takřka identické Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup návrhu a výpočtu je stručný a výpočet se zdá v některých částech práce zmatečný. Rozsah řešení práce je stručný a výpočtově nekompletní. Schopnosti studenta interpretovat volby parametrů nebo dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry jsou slabé. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe v podstatě navazují. Grafická úprava textové části práce je slušná díky úvodní části práce. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti (str. 25, 26, 37, 42, 44 a 49) v pořádku. Citace zdrojů jsou v textu uvedeny, citace a čísla obrázků na straně 22 a 29 uvedeny špatně. Seznam citací má některé položky neakceptovatelné. Výkresová část práce je sice dle zadání úplná, ale autor se zde neprokázal své kvality v kotování. Na sestavě A-A nejsou dodrženy základní pravidla zobrazování řezu. Výkres spojení kloubu s polorámem je spíše schéma. Proto byla hodnocena využitelnost výsledků v praxi horší známkou. Bakalářskou práci studenta Krále i přes výhrady doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Práce s literaturou včetně citací E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního kolového podvozku. Návrh autor realizoval jako podvozek vyvážecího lesního stroje. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací a internetu. Těžištěm práce je vlastní návrh zařízení včetně částečné výkresové dokumentace (zjednodušená celková sestava a svařovací podsestavy rámů). V úvodní rešeršní části (kapitola 1 až 3) autor uvádí zjednodušený přehled některých konstrukčních řešení kolových podvozků pro pracovní stroje s kloubovým rámem a zmiňuje se i o jejich pohonu. V dalších kapitolách je návrh vlastního podvozku včetně zjednodušeného návrhu pohonu. Těžiště práce lze spatřovat v kap. 8, 9 a 11, kde je proveden zjednodušený návrh obou polorámů a jejich zjednodušená pevnostní kontrola a také v kap. 10, kde jsou provedeny zjednodušené výpočty některých kinematických i silových veličin. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah, ale obsahuje řadu drobných i hrubších nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - drobné přepisy, - občas chybná terminologie (např. na str. 24 – chybný pojem „sluneční“ kolo, naprosto nesmyslně užívané pojmy „jekly“, „jakly“ apod.), - neúplné odkazy na použité zdroje (zdroje z webu nejsou přesně specifikovány), - v kap. 4 při volbě motoru není uvedena velikost ani parametry (s výjimkou chybně uvedených otáček), - volba hydromotoru není nijak zdůvodněná,obdobně je tomu u pneumatik i volby nakupované nápravy (chybí uvedení konkrétního typu), - nevhodně zvolený materiál rámů – dvou pevnostních tříd, - ocelová konstrukce rámů je zbytečně předimenzovaná, její hmotnost je ca dvojnásobná oproti hmotnostem rámů obdobných strojů, - v kap. 8.5 je chyba – zdvih hydromotorů je nutno počítat z rozdílu obou krajních poloh +- 45 stupňů a nikoliv z polohy 0 až 45 stupňů, - kap. 10.2.2. je nepřehledná, - vypočtená hodnota smykového napětí v kap. 11 (rov. 62, 63) prokazuje, že čep je poddimenzován – vypočtenou hodnotu nelze srovnávat s mezí kluzu - neúplně vypsaný kusovník sestavy – chybí specifikace řady dílů (např. pozice12, 13, 14 atd.), - ve výkresové dokumentaci jsou nedostatky v kótování. I přes provedené některé výpočty a doloženou částečnou výkresovou dokumentaci považuji předloženou práci spíše za koncepční, než konstrukční řešení. Předložená práce má pro řadu výše uvedených výhrad celkově podprůměrnou úroveň, ale je v souladu se zadáním. Filip Král tak ve své bakalářské práci prokázal nezbytné znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 82845