VAVERKA, O. Návrh skladovacích kontejnerů pro práškové kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Práce je na velmi dobré úrovni. Student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Navržené zařízení bude realizováno a využíváno pro skladování materiálu v SLM Laboratoři. Výsledky práce tedy budou přímo uplatněny a ověřeny v praxi. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koukal, Ondřej

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí speciálního skladovacího kontejneru pro uskladnění kovových prášků využívaných pro výrobu technologií Selective Laser Melting (SLM). V rešeršní části práce se autor zabývá problematikou bezpečnosti skladování práškových materiálů. Popisuje zásobníky dostupné na trhu, analyzuje problém a vytyčuje cíle práce. Autor uvádí řadu koncepčních návrhů jednotlivých konstrukčních uzlů zařízení. Samotná konstrukční práce je podložena analytickými výpočty i simulací metodou konečných prvků. Výhradu mám ke vstupním parametrům pro výpočty. Autor uvažuje hustotu prášku rovnu hustotě plného materiálu. Ve skutečnosti se hustota prášku významně liší. Dále mi v práci chybí příloha s rendery výsledného konstrukčního řešení. Práce je kvalitní a autor v ní prokazuje schopnost řešit konstrukční problém. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 82784