LAUKO, M. Zhodnocení vlastností algoritmů stereovize v nástroji Computer Vision System pro MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student použil pro testování algoritmů stereovize prostředí VRML, což je z mnoha hledisek zajímavé. Řešení práce se ale nakonec omezilou pouze na toto prostředí, neproběhly rozsáhlejší testy s reálným obrazem, což vzhledem k bodu zadání č. 4 vidím jako chybu. Zajímavě se jeví "robot v bludišti" (kap. 4.4), očekával bych ale podstatně detailnější popis samotné aplikace (algoritmy pro řízení robotu) a také podrobnější zdokumentování výsledků. Celkově hodnotím práci jako dobrou, myslím, že student mohl celkem snadno získat podstatně bohatší a zajímavější výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Růžička, Michal

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo určit meze reálné použitelnosti stereovize pro navigaci mobilního robotu. Student se seznámil se s funkcemi a algoritmy, které jsou dostupné v Computer Vision System Toolboxu a souvisejí se stereovizí. Vytvořil několik testovacích scén, kde hodnotil vliv odchylky umístění kamery od ideální polohy, osvětlení, velikosti použitého obrazu, rozdílného nastavení kamer a dalších parametrů na kvalitu odhadu hloubkové mapy. Pro různé velikosti použitého obrazu a další nastavení algoritmů experimentálně rychlost výpočtu vzhledem k reálnému času. Práce obsahuje několik nedostatků. Na straně 25 na obrázku 13 a na straně 28 na obrázku 16 jsou dané modely nevhodně popsány. Střídá se tu použití slovenského a anglického jazyka. Práci hodnotím známkou B. Student splnil všechny cíle zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82960