CUPRA, Š. Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zatočilová, Aneta

Cílem práce bylo navržení dvou edukativních úloh z oblasti zpracování obrazu. Tento cíl byl splněn, ačkoli originalita zvolených úloh a jejich rozsah je spíše na nižší urovni. Práce formálně, obsahově i typograficky splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem těmto faktům hodnotím práci známkou C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ficza, Ildikó

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a vypracovať dve ukážkové úlohy z oblasti spracovania obrazov s využitím softwaru Matlab. Rešeršná časť práce je na dobrej úrovni, v kapitole Metódy autor podrobne popisuje postup práce. Na druhej strane, vybrané úlohy sú málo originálne a ich úroveň je elementárna. Autor v oboch prípadoch využíva väčšinou predom definované funkcie z nadstavby Matlabu Image Processing Toolbox. Z formálneho hľadiska práca spĺňa požiadavky kladené na tento typ prác. Prácu hodnotím známkou C a doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82946