STEIGL, V. Kamery pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zatočilová, Aneta

Práce formálně, obsahově i typograficky splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Rešerše je zpracována přehledně, nicméně náročnost práce, vlastní přínos autora a originalita zpracování odpovídají hodnocí C. Celkově práci hodnotím známkou B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koutecký, Tomáš

Hodnocená práce řeší problematiku kamer pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci. Práce poměrně dobrým způsobem podává přehled různých typů kamer používaných ve fotogrammetrii a jiných metrologických systémech. Kladně hodnotím práci s citacemi a celkovou technickou úroveň zpracování práce. Práce však obsahuje také nepřesnosti v pojmech (např. kresba místo výkres), které pravděpodobně vycházejí z nesprávného překladu. Některé uvedené rozsahy hodnot parametrů vycházejí pravděpodobně ze starších zdrojů a u konkrétních kamer jsou pak parametry daleko vyšší (např. kapitola 3.1.3, CCD videokamery), což působí zvláštně a nelogicky. V práci většinou chybí citace obrázků přímo v textu. Autor nepoužívá téměř žádnou odbornou literaturu (knihy, články), ale čerpá především ze stránek výrobců kamer a fotogrammetrických systémů. Některé další dílčí připomínky k práci: Definice fotogrammetrie mohla být převzata z jiného zdroje, kde je srozumitelnější. Kapitola 2.2 obsahuje zvláštní rozdělení aplikací fotogrammetrie, protože kombinuje různá průmyslová odvětví a různé konkrétní aplikace. Dělení kapitol od 3.2.10 je zvláštní, protože následné kapitoly by měly spadat pod tuto kapitolu. Pokud autor v diskuzi srovnává nějaké starší modely kamer, měly by být srovnány s konkrétním (obdobným) modelem ze současné doby a ne jen s obecnými parametry soudobých kamer. Cíle práce byly splněny a práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82939